Het kabinet wil veel meer arbeidsgehandicapten aan het werk helpen. Daarom wordt per 1 januari 2015 de Participatiewet ingevoerd. Uit een analyse van onderzoeksbureau Regioplan blijkt dat door de nieuwe wet de arbeidskansen van veel arbeidsgehandicapten juist verslechteren. De analyse is gemaakt in opdracht van Ieder(in), de nieuwe koepelorganisatie van mensen met een beperking, de Landelijke Cliëntenraad en het Landelijk Platform GGz.

Het belangrijkste middel om meer arbeidsgehandicapten aan het werk te helpen zijn de zogenaamde baangaranties. Werkgevers hebben toegezegd de komende tien jaar 125 duizend arbeidsgehandicapten aan het werk te helpen. Uit de analyse van Regioplan blijkt dat de kans groot is dat dit gaat mislukken.

Voor het aan het werk helpen van arbeidsgehandicapten zijn meestal speciale voorzieningen nodig, zoals een jobcoach of aanpassingen op de werkplek. Gemeenten gaan straks bepalen wie hiervoor in aanmerking komen. Het probleem is dat het aan het werk helpen van bepaalde groepen arbeidsgehandicapten voor gemeenten zeer duur is, terwijl andere groepen juist geld opleveren. Gezien de financiële problemen waarin gemeenten verkeren, is de kans groot dat de, dure groepen‚ weinig ondersteuning krijgen en daardoor nauwelijks kans maken op werk via de baangaranties.

Kwetsbare groepen

De groepen die buiten de boot dreigen te vallen, zijn juist de meest kwetsbare mensen. Zoals:

  • arbeidsgehandicapten die zijn aangewezen op beschut werk (veel mensen met een verstandelijke beperking)
  • arbeidsgehandicapten met zware beperkingen die niet meer kunnen verdienen dan 50% van het minimumloon
  • arbeidsgehandicapten die samenwonen met een partner of bij hun ouders inwonen (vaak omdat ze veel zorg nodig hebben).

Baangaranties

De gemaakte afspraken over aantallen banen, dreigen ook nog om een andere reden te mislukken. Een aanzienlijk deel van de arbeidsgehandicapten komt op grond van de Participatiewet helemaal niet in aanmerking voor de baangaranties. Namelijk mensen die zelfstandig meer dan het minimumloon kunnen verdienen. In de praktijk gaat het dan vaak om hoogopgeleiden, waaronder veel doven, blinden en slechtzienden en chronisch zieken.

Al met al is de kans groot dat het streefgetal van 125 duizend nieuwe banen bij lange na niet wordt gehaald.

Oplossingen

Ieder(in), de LCR en het Landelijk Platform GGz vinden dat de Participatiewet moet worden aangepast. De baangaranties moeten worden opengesteld voor alle arbeidsgehandicapten en goede ondersteuning moet voor alle betrokken groepen worden gegarandeerd.

Maandag 13 januari vinden er in de Kamer hoorzittingen plaats over de Participatiewet. Daar zullen de cliëntenorganisaties dit onderzoek opnieuw onder de aandacht brengen.

Deel dit bericht

Meer nieuws over