Als zorg en ondersteuning in orde zijn, hoeven mensen minder snel een juridische procedure te beginnen tegen hun gemeente of zorgaanbieder. Een procedure begin je niet zomaar. Maar als je die stap toch moet maken, dan kom je in doolhof terecht. Dat moet en kan eenvoudiger, staat in een advies aan de regering. Eén, integrale‚ procedure kan uitkomst bieden.

Bij een geschil over hulp, ondersteuning of voorzieningen via de gemeente is het voor mensen momenteel erg ingewikkeld om hun gelijk te halen. De regels lopen per wet, regeling en per gemeente flink uiteen. En het is vaak ook niet duidelijk of je bij de gemeente of bij de zorgaanbieder moet zijn. Bestaande procedures sluiten niet aan bij de praktijk.

Advies aan de regering

Eén van de oplossingen is integrale geschilbeslechting binnen het sociaal domein. Professor M. Scheltema heeft op verzoek van de minister van Binnenlandse Zaken een advies geschreven waarin hij schetst hoe die eenvoudigere geschilbeslechting eruit kan zien. In zijn voorstel kunnen geschillen tussen burgers en gemeente en tussen burgers en (zorg)aanbieders in één procedure worden afgehandeld.

Positief

Ieder(in) heeft positief gereageerd op dit advies van Scheltema. Onze uitgebreide reactie staat hieronder. Wij denken dat één integrale benadering beter aansluit bij het dagelijks leven van mensen en dat daarmee de rechtsbescherming voor mensen wordt versterkt. Door de gemeente en (zorg)aanbieder in één procedure onder te brengen, wordt het eenvoudiger voor mensen. Daarbij gaat het dan over zowel over de toegang tot de hulp en ondersteuning, als de uitvoering daarvan.

Tegen versnippering

Het voorstel stimuleert dat gemeenten hun verantwoordelijkheid moeten nemen over de uitvoering van zorg. Zij kunnen zich niet meer verschuilen achter de afspraken die zorgaanbieders maken met cliënten. Ook voorkomt deze procedure volgens Ieder(in) versnippering in de rechtsbescherming.

Meer via de bestuursrechter

Om een integrale geschilbeslechting mogelijk te maken stelt Scheltema voor om de Algemene wet bestuursrecht (Awb) aan te passen. Hij pleit er onder meer voor om de bevoegdheden van de bestuursrechter uit te breiden met de mogelijkheid om ook te kunnen oordelen over het handelen van de (zorg)aanbieder. Dit leidt ook tot een betere rechtspositie tegenover grote partijen zoals private (zorg)aanbieders en gemeenten.

Ook voor de Jeugdwet

Ieder(in) heeft verder voorgesteld om de integrale geschilbeslechting niet alleen te laten gelden voor zorg en ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Participatiewet en de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, maar ook voor de Jeugdwet en leerlingenvervoer. Het advies moet leiden tot een wetsvoorstel voor betere geschilbeslechting in het hele sociaal domein.

Download hieronder onze reactie.

1283_171031_reactie_Iederin_eenvoudigere_geschillenbeslechting.pdf – PDF (520 KB)
1284_171031_reactie_Iederin_eenvoudigere_geschillenbeslechting.docx – docx (72 KB)

Deel dit bericht

Meer nieuws over