Naam – VERENIGING IEDER-IN
Contactgegevens – Klik hier voor de contactgegevens
Bankrekeningnummer – NL28 ABNA 0973 894 121
KvK nummer – 30250451
Fiscaal nummer – (RSIN) nummer 8202.20.619

Beloningsbeleid – Ieder(in) volgt in de salariëring van haar medewerkers de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening. Ook de beloning van de directeur valt binnen deze CAO. Hiermee blijft de beloning ruim onder het gestelde in de Wet Bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT). De bestuursleden van Ieder(in) ontvangen een bruto vergoeding voor hun werkzaamheden van € 2.520 per jaar. De voorzitter ontvangt een bruto vergoeding van € 7.500 per jaar.

Statement – Wij streven naar een samenleving waarin iedereen tot zijn recht komt. Mensen met een lichamelijke handicap, een verstandelijke beperking of chronische ziekte horen er volledig bij! Ze krijgen overal de kans om naar vermogen mee te doen.

Missie – Ieder(in) staat voor een menselijke samenleving. Een samenleving waarin mensen met een beperking of chronische ziekte naar vermogen kunnen meedoen op alle levensterreinen. Een menselijke samenleving vraagt een inspanning van iedereen. Van mensen met een beperking om mee te doen binnen hun mogelijkheden. Van de omgeving om die ondersteuning te bieden die nodig is. En van de overheid om randvoorwaarden te scheppen waarbinnen iedereen onbelemmerd kan meedoen. Het VN-verdrag inzake de rechten van mensen met een beperking is ons toetsingskader op basis waarvan wij onze standpunten verhelderen, onderbouwen en uitdragen.

Visie – Wij staan voor een samenleving waaraan mensen met een beperking als volwaardig burger bijdragen binnen de gegeven mogelijkheden. We willen drie doelen bereiken: 1. Gelijke behandeling en een volstrekt normale rechtspositie voor mensen met een beperking. 2. Een samenleving die zó is ingericht, dat iedereen kan deelnemen. Dat vergt samenhangend beleid op alle leefdomeinen: wonen, onderwijs, werk, inkomen, mobiliteit, zorg en vrije tijd. 3. Kwalitatief goede en passende behandeling, begeleiding en ondersteuning voor mensen met een beperking.

Bestuurssamenstelling – Klik hier voor de bestuurssamenstelling
Wat wij doen – Klik hier voor wat wij doen bij Ieder(in)

Jaaroverzichten