Vandaag wordt in de Tweede Kamer de begroting van Sociale Zaken en Werkgelegenheid behandeld voor 2021. Corona heeft een enorme impact op de samenleving. Het is voor Ieder(in) belangrijk dat mensen met een beperking niet onevenredig harder worden getroffen. Middels een brief aan de Tweede Kamer hebben we onze standpunten naar voren gebracht. Voor ons is het belangrijk dat er aandacht komt voor mensen die buiten de banenafspraak vallen, de samenwerking tussen ministeries verbetert en er niet wordt bezuinigd op de tegemoetkoming arbeidsongeschikten.

Op gelijke voet participeren

Er is vanuit het ministerie van VWS een Covid-19 strategie voor mensen met een beperking ontwikkeld. Het uitgangspunt is dat mensen met een beperking op gelijke voet kunnen blijven participeren. In het steunpakket is alleen voor mensen binnen de banenafspraak geld beschikbaar gesteld. De groep mensen met een beperking is echter veel groter dan het aantal personen dat is opgenomen in het doelgroepregister van de banenafspraak.

Aanspraak op steunmaatregelen

Veel mensen met een arbeidsbeperking zijn niet uitkeringsgerechtigd, hebben een WIA-uitkering of zitten in de bijstand. Met de huidige focus op mensen in de banenafspraak maakt een grote groep mensen met een beperking geen aanspraak op steunmaatregelen. Hoe het deze groep mensen vergaat, is ook niet duidelijk. Daarom willen wij weten welke maatregelen worden genomen voor deze groep mensen en of zij goed in de gaten worden gehouden.

Een goede verbinding tussen werk, onderwijs en zorg

Uit onze recente paneluitvraag blijkt dat 1 op de 5 mensen met een beperking er de afgelopen periode in inkomen op achteruit is gegaan. Voor 1 op de 6 mensen zijn aanpassingen in verband met diens gezondheid niet goed bespreekbaar met de werkgever. Ook ervaren veel mensen onbegrip van collega’s.

De crisis vraagt veel van onze samenleving. Maar ook wordt steeds duidelijker dat het hebben van een beperking niet valt te categoriseren onder één leefdomein. Een goede afstemming tussen ministeries en lokale overheden is noodzakelijk voor mensen om te kunnen participeren in de samenleving. Daarom pleiten wij voor een betere verbinding tussen ministeries.

Stop bezuiniging tegemoetkoming arbeidsongeschikten

De tegemoetkoming arbeidsongeschikten is een jaarlijkse vergoeding voor extra ziektekosten voor mensen met een beperking (mits je onder bepaalde regelingen valt). We zien dat geld uit deze tegemoetkoming gebruikt wordt voor het bekostigen van de Wajong harmonisatie.

Het VN-verdrag Handicap geldt voor ons als leidraad: maatregelen van de overheid mogen er nooit voor zorgen dat de situatie van mensen met een beperking of chronische ziekte verslechtert of worden achtergesteld. We willen daarom dat de bezuinigingen op de tegemoetkoming arbeidsongeschikten worden stopgezet.

 

Update:

Reactie staatssecretaris Bas van ’t Wout

Ieder(in) is blij dat staatssecretaris Bas van ’t Wout in zijn schriftelijke reactie laat weten dat de banenafspraak een middel is en geen doel. En dat het doel de inclusieve arbeidsmarkt is. Al is er nog een lange weg te gaan. In de reactie stelt de staatssecretaris dat de cijfers wel kloppen. Het verschil wordt mede veroorzaakt doordat het onderzoek van Cedris detacheringen vanuit de sociale werkvoorziening bij reguliere werkgevers niet meetelt. Volgens de definities van de banenafspraak moet dat wel.

Ieder(in) vindt het belangrijk dat de focus in de discussie ligt op het doel: de inclusieve arbeidsmarkt. Daarvoor is oog nodig voor alle mensen met een beperking, niet alleen de subgroep die binnen de banenafspraak valt. En ook is aandacht nodig voor de kwalitatieve aspecten van de arbeidsmarkt. Detachering kan niet voor iedereen worden gezien als eindstation.

In een inclusieve arbeidsmarkt werken mensen samen met dezelfde fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden. Om dit onder de aandacht te brengen, hebben we een aanvullende mail verstuurd naar de commissie SZW in de Tweede Kamer.

 

Lees hier de schriftelijke reactie van staatssecretaris Bas van t Wout:

Reactie staatssecretaris Bas van t Wout van SZW op banenafspraak 16 november 2020.pdf

 

Lees hier de brief die wij vorige week stuurden naar de Tweede Kamer:

Brief begrotingsbehandeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid 17 november 2020.pdf

Brief begrotingsbehandeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid 17 november 2020.docx

 

Lees hier de aanvullende mail die wij stuurden naar de Tweede Kamer tijdens de begrotingsbehandeling:

Mail naar leden van de Vaste Kamer commissie SZW 19 november 2020.pdf

Mail naar leden van de Vaste Kamer commissie SZW 19 november 2020.docx

Deel dit bericht

Meer nieuws over