Veruit de meeste volwassenen en kinderen met een beperking of chronische ziekte krijgen zorg thuis. Voor deze groepen zijn door de coronacrisis dringend extra maatregelen nodig.

In een brief aan de Tweede Kamer doen we een oproep voor voldoende beschermingsmateriaal en testmogelijkheden voor ambulante zorgverleners en mantelzorgers. Ook dringen we aan op het hervatten van paramedische zorg en het verstrekken van hulpmiddelen. De Tweede Kamer bespreekt vanmiddag (8 april) vanaf 14 uur de corona-maatregelen.

Testen voor mantelzorgers

Met betrekking tot het testbeleid zien wij vooruitgang door de uitbreiding van het aantal testen. Dat geldt alleen niet voor mantelzorgers. Zij zijn nog niet meegenomen in de uitbreiding van het beleid. We vragen de Tweede Kamer en de minister om het testen beschikbaar te stellen voor mantelzorgers die hulp verlenen aan mensen met een beperking of chronische ziekte. Er wordt een enorm beroep op hen gedaan, zij vormen momenteel een zwaar belaste, maar onmisbare basis in de dagelijkse zorg tijdens deze crisis. Mantelzorgers moeten erop kunnen vertrouwen dat er testcapaciteit beschikbaar is, ook om besmetting van hun vaak zeer kwetsbare naasten te voorkomen.

Bescherming bij zorg thuis

De problemen met persoonlijke beschermingsmaterialen blijven ons grote zorgen baren, juist ook bij zorg thuis. Mantelzorgers komen vooralsnog in het geheel niet in aanmerking voor persoonlijk beschermingsmateriaal. We vragen de minister erop toe te zien dat persoonlijk beschermingsmateriaal in voldoende mate beschikbaar komt voor ambulante zorgverleners en mantelzorgers.

Hervatten van (paramedische) zorg en ondersteuning is noodzakelijk

Op veel plaatsen is zorg en/of ondersteuning stop gezet. Het gaat om heel uiteenlopende therapieën, zorg en ondersteuning. We krijgen uit onze achterban veel signalen dat bijvoorbeeld noodzakelijke fysiotherapie, ergotherapie en blaasspoelingen zijn stopgezet. We hebben het hier over aanzienlijke groepen mensen met een beperking of chronische ziekte die regelmatig therapie of behandeling nodig hebben om pijnklachten, achteruitgang of zelfs escalatie van hun leefomstandigheden te voorkomen.

Ook zien wij dat kleinschalige dagopvang, tijdelijke opvang (respijtzorg) of opvang speciaal onderwijs onvoldoende worden opengesteld om gezinnen/mantelzorgers met zorgintensieve kinderen of naasten te ontzien. Openstelling is wel dringend nodig om mantelzorgers te helpen de zorg voor hun kind of naaste vol te laten houden.

Het hervatten van deze vormen van zorg en ondersteuning kan uiteraard alleen met inachtneming van alle voorzorgsmaatregelen om risico’s op besmetting zo veel als mogelijk te minimaliseren.

Verstrekken hulpmiddelen weer op gang brengen

Zorgen zijn er ook over de verstrekking van hulpmiddelen. Aanvraagprocedures zijn stilgelegd of opgeschort. Het afleveren van hulpmiddelen en het aanmeten van orthese om scheefgroei (verder) te voorkomen ligt bijvoorbeeld stil. Normaal duurt zo’n proces al erg lang (een halfjaar is niets) en dit wordt nu nog langer. Belangrijk is dat het verstrekken van hulpmiddelen zo snel mogelijk weer op gang komt.

Onze brief aan de Tweede Kamer en de brief van het ministerie van VWS van 7 april over de crisismaatregelen zijn hieronder te downloaden.

Deel dit bericht