Ieder(in) vraagt de minister en Kamerleden om volledig in beeld te laten brengen hoe het zit met de besmettingen bij bewoners en medewerkers in instellingen in de gehandicaptenzorg, kleinschalige woonvormen en zorg thuis.

Ieder(in) vraagt de minister en Kamerleden om volledig in beeld te brengen hoe het zit met de besmettingen bij bewoners en medewerkers in instellingen in de gehandicaptenzorg en in de thuissituatie. Dit is urgent omdat het monitoren van besmettingen nodig is om de juiste maatregelen te kunnen nemen. Vanmiddag (16 april) bespreekt de Tweede Kamer de laatste ontwikkelingen in de corona-crisis.

  • een update vind u onder dit bericht

Vorige week is Nederland geschrokken van de situatie in verpleeghuizen. De presentatie van het RIVM liet zien dat er in 40% van de verpleeghuizen sprake is van minstens één besmetting. Wij vrezen dat de situatie bij instellingen en kleine woonvormen in de gehandicaptenzorg ook erg schrijnend is. Uit vandaag bekend geworden cijfers blijkt dat voor zover nu bekend 1 op de 10 instellingen met een besmetting te maken heeft.

Ook voor kleinschalige wooninitiatieven gehandicaptenzorg

Een volledig beeld lijkt er echter nog niet te zijn. De registratie moet breder voor alle instellingen waar mensen met een beperking wonen. Het inzicht moet per instelling en op landelijk niveau bekend zijn. Dit is nodig om bewoners en zorgpersoneel te beschermen en het risico op het doorgeven van het virus binnen instellingen gehandicaptenzorg en kleinschalige woonvoorzieningen zo goed mogelijk in de hand te houden. Door een tekort aan beschermingsmateriaal is het risico op besmetting hoog. Alleen met een goed beeld van de situatie kunnen de juiste maatregelen genomen worden. Een goede monitor per instelling of woongroep kan ook voorwaarde zijn om bezoekersregeling straks weer op gang te laten komen.

Monitoring van de situatie is urgent en moet zich niet beperken tot de instellingen die zijn aangesloten bij VGN. Het gaat ook om kleinschalige initiatieven en woonvormen. Hiertoe moet het kabinet initiatief nemen en de regie houden.

Voorkom ‘zorg burn-out’ van mantelzorgers

Uit alle signalen die wij ontvangen blijkt dat mantelzorgers onder grote druk staan. Een beperkt deel van de mantelzorgers geeft aan het nu al bijna niet meer vol te houden. Een groter deel geeft aan dat zij het nog een week tot maximaal enkele weken vol kunnen houden.

De grote druk wordt veroorzaakt door het bijna volledig wegvallen van zorg en ondersteuning zoals dagbesteding, dagopvang, onderwijs, respijtzorg en paramedische zorg. Daarnaast gaat het werk in veel gevallen gewoon door en moeten veelal onderwijstaken worden verricht voor andere schoolgaande kinderen. Voor de al zwaar belaste gezinnen dreigt een ‘zorg burn-out’. De druk wordt nog eens extra vergroot doordat er geen enkel alternatief in zicht is voor het geval de mantelzorger zelf ziek wordt. Er is geen plan B.

Hervat noodzakelijke zorg

Ieder(in) pleit voor het zo snel mogelijk hervatten van noodzakelijke zorg. Dat is van groot belang voor mensen die regelmatig therapie of behandeling nodig hebben om pijnklachten, achteruitgang of zelfs escalatie van hun leefomstandigheden te voorkomen. Deze zorgmomenten geven ook een beetje lucht aan mantelzorgers. Ook kunnen er alternatieven worden gezocht voor zorg en ondersteuning die is weggevallen. De minister kan meer regie pakken en gemeenten, zorgaanbieders, scholen en zorgverzekeraars nadrukkelijker aansporen zorg te hervatten en alternatieven te bieden. Kijk wat wel mogelijk is om kleinschalig aan te bieden.

Voor mensen die nu vrijwillig of gedwongen kiezen voor thuisquarantaine dient een plan B te worden ontwikkeld waar zij terecht kunnen als zij toch besmet raken.

Onduidelijkheid over verdeling beschermingsmaterialen

Afgelopen maandag is er een nieuw systeem gepresenteerd voor het verdelen van persoonlijke beschermingsmaterialen. Het is niet helemaal duidelijk of de gehandicaptenzorg hier goed in is opgenomen. Op papier lijkt het systeem ruimte te bieden voor zorgverleners die bij mensen thuis hulp verlenen, zoals wijkteams en pgb-zorgverleners. In de praktijk zijn er problemen. De verdeling wordt door de regionale GGD’en veelal verschillend uitgelegd of toegepast, waardoor er op sommige plekken voor pgb-zorgverleners, zorgverleners in wijkteams en mantelzorgers nauwelijks tot geen toegang is tot beschermingsmaterialen. Ook moeten zij vaak wedijveren met grotere zorgaanbieders over het beschikbare materiaal.

Nodig is één heldere landelijke interpretatie of uitleg van het ‘verdeelmodel’. Daarnaast moet er bij de regionale GGD’en meer kennis komen over wat er nodig is voor verantwoorde zorg (en bescherming) voor mensen met een beperking of chronische ziekte.

Update 20 april: Tweede Kamer wil van minister concrete beschermingsmaatregelen gehandicaptenzorg

De meerderheid van de Tweede Kamerleden wil dat de minister concrete maatregelen neemt om mensen in de gehandicaptenzorg, verpleeghuizen en thuiszorg beter te beschermen. Ook willen zij beter inzicht in hoe het staat met de aantallen besmettingen en sterfgevallen. Bovendien willen zij weten of (de nog te nemen) beschermingsmaatregelen voldoende helpen. Deze motie is ingediend door SGP en GroenLinks.

De partij 50Plus diende een motie in om aandacht te geven aan mantelzorgers bij de verdeling van beschermingsmiddelen. Deze motie is unaniem aangenomen. Meerdere politieke partijen vroegen om voldoende bescherming ook voor mensen buiten de ziekenhuiszorg.

 

 

Deel dit bericht