Er moet meer samenhang komen in het gehandicaptenbeleid, het sociaal domein moet toekomstbestendiger worden, de verbeteringen in de jeugdhulp mogen geen vertraging oplopen en Nederland moet vaart maken met de uitvoering van het VN-verdrag Handicap. Dat schrijft Ieder(in) in een brief aan de vaste Kamercommissie voor VWS als reactie op de plannen in het regeerakkoord.

Hoofdlijnendebat

Op 8 maart gaat de Vaste Kamercommissie VWS met de nieuwe bewindslieden Ernst Kuipers, Connie Helder en Maarten van Ooijen in debat over de hoofdlijnen van het nieuwe coalitieakkoord. Ieder(in) vraagt hen de volgende punten onder de aandacht van de ministers en de staatssecretaris te brengen:

Gehandicaptenbeleid mist samenhang

Veel mensen met een beperking of chronische ziekte ontvangen zorg uit verschillende wetten. Vaak sluiten wetten, regelingen en voorzieningen niet goed op elkaar aan en staan in ontwerp én uitvoering te weinig ten dienste van de mensen om wie het gaat. Daardoor hebben ze moeite de zorg te krijgen die zij nodig hebben om hun leven volwaardig in te richten. Bij het opstellen en herzien van beleid moet consequent rekening worden gehouden met de samenhang met andere wet- en regelgeving, schrijft Ieder(in) aan de Tweede Kamer.

Toekomstbestendig sociaal domein

Voor honderdduizenden mensen met een beperking is maatwerk in zorg en ondersteuning in het
sociaal domein een voorwaarde om te kunnen meedoen in de samenleving. Zij ervaren daarbij grote knelpunten door verschil van inzicht tussen Rijk en gemeenten over middelen. Doordat wetten en regelingen elkaar uitsluiten of niet aansluiten bij de doelgroep. En door onvoldoende bekendheid met en expertise over mensen met een beperking of chronische ziekte in de toegang. Deze knelpunten moeten worden weggenomen om het sociaal domein toekomstbestendig te maken. Dit kan door afspraken te maken over financiering, kwaliteit, samenhang en toezicht in het sociaal domein en daarbij patiënten-/cliëntenorganisaties te betrekken.

Verbeteringen jeugdhulp vertraagd

De uitvoering van de Jeugdwet/jeugdhulp verloopt niet goed genoeg voor kinderen en jongeren met een beperking of chronische aandoening. Zij, en hun ouders, worden te weinig betrokken en hebben te maken met lange wachtlijsten, ondeskundige, niet-passende vaak te kortdurende hulp. Wetten en regelingen sluiten niet op elkaar aan, waardoor jongeren met een beperking of chronische aandoening problemen ondervinden bij het volgen van onderwijs en het vinden van werk en passende woonruimte. De bestaande conflicten over financiën moeten met spoed worden opgelost zodat snel aan verbetering gewerkt kan worden. In de Hervormingsagenda Jeugd moet de leefwereld van kinderen, jongeren en hun gezinnen centraal staan.

Vaart maken met uitvoering VN-verdrag Handicap

Mensen met een beperking ervaren nog altijd uitsluiting en achterstanden en lopen op alle levensgebieden tegen extra drempels aan. De implementatie van het VN-verdrag Handicap zal de komende jaren een vervolg krijgen onder meer via het programma Onbeperkt Meedoen. Ieder(in) is van mening dat de mensen om wie het gaat en de organisaties die hen vertegenwoordigen betrokken moeten worden bij het opzetten en uitvoeren van het vervolg op Onbeperkt Meedoen. En dat in samenspraak met hen en andere ministeries beleid wordt ontwikkeld waarmee de positie van mensen met een beperking zodanig wordt versterkt dat zij op alle levensdomeinen hun mensenrechten kunnen verzilveren en naar wens en vermogen op gelijke voet kunnen deelnemen aan de samenleving.

Hieronder kun je de brief aan de Kamercommissie downloaden.

Deel dit bericht

Meer nieuws over