Op woensdag 12 augustus is in de Tweede Kamer een plenair debat over de recente ontwikkelingen in de corona-crisis. Het aantal vastgestelde besmettingen neemt weer toe en de situatie lijkt regionaal te verslechteren. Hoewel er veel gesproken wordt over een mogelijke tweede golf, zit een omvangrijke groep mensen met een verhoogd gezondheidsrisico nog steeds in thuisisolatie. Zij zitten in die zin nog steeds midden in de eerste golf. Ieder(in) vraagt de Kamerleden en het kabinet dan ook om aandacht voor deze groep mensen.

Update Tweede Kamer-debat over de coronacrisis op 12-08

Met de inbreng van Ieder(in) zijn bij het coronadebat twee relevante moties ingediend en aangenomen.

  • De motie van Faber (CU) die “verzoekt de regering in overleg met clientenorganisaties oplossingen uit te werken en daarbij ook te kijken naar het preventief verstrekken van medische mondmaskers voor specifieke groepen”.
  • De motie van Klaver (GroenLinks) en Jetten (D66) die “de regering verzoekt in gesprek te gaan met organisaties van mensen met een verhoogd gezondheidsrisico om te horen wat zij nodig hebben om volwaardig mee te kunnen doen, en daarin zo veel als mogelijk te voorzien. Ook vraagt deze motie de regering om gebruik te maken van (internationaal) onderzoek naar de impact van corona op mensen met een verhoogd gezondheidsrisico”.
    —update 13-08—

Stel mensen in staat hun leven weer op te pakken

Om ook mensen met een verhoogd gezondheidsrisico in staat te stellen hun leven weer zoveel mogelijk op te pakken, dient de publieke ruimte voor hen ook zo veilig mogelijk te zijn. Ieder(in) ziet graag dat de minister de mogelijkheden hiervoor verkent. Te denken valt aan aparte openingstijden, afdelingen voor mensen met een verhoogd risico, of gebruik van bijvoorbeeld apps, waarin de drukte in de openbare ruimte/gebouwen wordt aangegeven.

Daarnaast is meer kennis en kennisdeling nodig over de risico’s die mensen lopen, behorend bij hun aandoening. Dan gaat het bijvoorbeeld om meer duidelijkheid over welke bijdrage een medisch mondmasker kan hebben voor mensen met een verhoogd gezondheidsrisico.

Toegankelijkheid van testen

Op dit moment ontvangen we veel meldingen over ontoegankelijke of moeilijk bereikbare testlocaties. Ook zijn alternatieven zoals thuis testen voor mensen met een beperkte mobiliteit nog niet altijd goed georganiseerd. Dit vraagt op korte termijn om concrete verbeteringen, zowel wat betreft de toegankelijkheid van testlocaties als het aanbod van alternatieven. Daarbij is het noodzakelijk de expertise van vertegenwoordigende organisaties van mensen met een beperking of chronische ziekte te betrekken.

Toegankelijke en begrijpelijke communicatie

Voor alle maatregelen geldt dat zowel lokaal als landelijk de communicatie hierover toegankelijk en begrijpelijk moet zijn. De informatievoorziening vanuit de verschillende regionale GGD’s moet dan ook zo eenduidig en gestandaardiseerd mogelijk zijn. We zien nu een te grote diversiteit in kwaliteit, inhoud en toegankelijkheid van de regionale GGD-websites.

(Lokale) mondkapjesplicht

Bij een verplichting tot het dragen van een mondkapje – lokaal of wellicht later landelijk – dient een passende oplossing geboden te worden aan mensen met een beperking of chronische ziekte. Zoals dat ook is opgenomen in het OV-protocol. Niet iedereen is namelijk in staat een mondkapje te dragen.

Lees hieronder de brief aan de Tweede Kamer.

Deel dit bericht

Meer nieuws over