Hoe wordt Nederland een land waar iedereen zich thuis voelt en op voet van gelijkheid kan meedoen? Het nieuwe regeerakkoord zal op deze urgente maatschappelijke kwestie antwoord moeten geven. In dit antwoord moeten de twee miljoen Nederlanders met een beperking of chronische ziekte een belangrijke plaats krijgen, schrijft Ieder(in) in een brief aan de informateur.

Gebruik de komende kabinetsperiode om drempels in zorg, ondersteuning en participatie voor mensen met een beperking te slechten. De achterstand die zij oplopen op het gebied van bestaanszekerheid, onderwijs, wonen én inspraak moet worden weggenomen. Ieder(in) vindt het daarom hoog tijd dat een nieuw kabinet met de volgende concrete punten aan de slag gaat. In de brief die hieronder te downloaden is, staat per punt een verdere uitwerking van wat nodig is.

Verbeter de bestaanszekerheid van mensen met een beperking

De arbeidsparticipatie van mensen met een beperking blijft ver achter. Veel werkenden met een beperking kunnen maar moeilijk rondkomen. Uitkeringen zijn vaak ontoereikend. Vereenvoudig het onduidelijke stelsel aan uitkeringen en toeslagen zonder dat dit tot inkomensachteruitgang leidt en schaf de kostendelersnorm af.

Maak het onderwijs écht inclusief

Verbeter het onderwijs door meteen krachtig toe te werken naar inclusief onderwijs. De Wet passend onderwijs heeft niet gebracht wat men ervan hoopte. Het komt de kwaliteit van onderwijs ten goede als inclusief en speciaal onderwijs veel nauwer samenwerken.

Bouw verstandig, dus toegankelijk

De woningnood vraagt dat er veel meer gebouwd moet worden. Maar doe dat dan verstandig! Bij de ratificatie van het VN-verdrag Handicap is afgesproken dat toegankelijkheid de norm moet worden. Zorg dus dat er toegankelijk gebouwd wordt.

Bied hulp op basis van vertrouwen

De les die getrokken wordt uit de toeslagenaffaire en het onderzoek naar uitvoeringsorganisaties, is dat regelingen veel eenvoudiger moeten en dat ondersteuning meer op basis van vertrouwen moet worden verstrekt. Voor chronisch zieken en mensen met een beperking is dit extra van belang omdat ze vaak van veel verschillende regelingen afhankelijk zijn. Mensen moeten worden bevrijdt uit het huidige bureaucratische moeras zodat de regelingen daadwerkelijk helpend zijn. Breng de veelgenoemde menselijke maat ook echt terug, in beleid én in uitvoering.

Geef mensen met een beperking een stem

Het VN-verdrag Handicap schrijft voor dat mensen met een beperking en hun organisaties moeten worden betrokken bij de ontwikkeling van beleid dat hen aangaat. We vragen u om dit ook in de Nederlandse wetgeving te verankeren. Omdat mensen met een beperking voor hun ondersteuning sterk afhankelijk zijn van gemeenten, moet hun inbreng bij gemeenten versterkt en verankerd worden. Sterke patiënten- en gehandicaptenorganisaties zijn noodzakelijk voor gezonde samenspraak en tegenmacht.

De brief voor de formatie, hieronder, is gericht aan informateur dhr. Tjeenk Willink en is ook toegestuurd aan zijn opvolger, de huidige informateur mw. Mariëtte Hamer en de fracties van de politieke partijen in de Tweede Kamer.

Op 31 mei voeren Ieder(in) en ervaringsdeskundigen gesprekken met Tweede Kamerleden over verschillende onderwerpen die van belang zijn voor mensen met een beperking of chronische ziekte.

Deel dit bericht