Ieder(in) stuurt vandaag een brief naar informateur Ronald Plasterk, die met politieke partijen in gesprek is over de vorming van een nieuw kabinet. Hierin doet Ieder(in) een beroep op de politici om prioriteit te geven aan oplossingen voor mensen met een beperking of chronische ziekte en hun naasten.
decoratief

Ieder(in) benoemt een aantal grote problemen die mensen met een beperking extra hard raken: bestaanszekerheid, het woningtekort en de problemen in de zorg. Deze onderwerpen zijn veel besproken door politici en media, maar er is weinig specifieke aandacht voor mensen met een beperking of chronische ziekte.

Prioriteiten

In haar brief geeft Ieder(in) aan wat een nieuw kabinet kan doen om de positie van mensen met een beperking te verbeteren. Dit zijn de drie belangrijkste punten:

1. Maak werk van de ‘Nationale strategie voor mensen met een beperking’

De veelheid van problemen waar mensen met een beperking tegenaan lopen, vragen om een brede overkoepelende aanpak. De Tweede Kamer heeft eerder ingestemd met een motie waarin het kabinet wordt verzocht een meerjarige strategie te ontwikkelen. Het is belangrijk dat een nieuw kabinet hier ambitieus mee verder gaat en erkent dat dit vraagt om een Rijksbrede aanpak.

2. Bied mensen met een beperking bestaanszekerheid

Veel mensen met een beperking ervaren grote bestaansonzekerheid. De oorzaken zijn divers. Er zijn specifieke maatregelen nodig die voor mensen echt verschil maken, zoals de garantie op een fatsoenlijk inkomen en het sterk verminderen van de kosten die mensen hebben vanwege hun beperking of chronische ziekte.

3. Los de problemen op voor mensen met een levenslange, levenslange brede beperking

De regelgeving en uitvoering in het sociaal domein is onvoldoende passend bij de specifieke problemen van mensen met een levenslange, levensbrede beperking. Hierdoor is er onvoldoende continuïteit van zorg, ondersteuning en voorzieningen. Daarom pleit Ieder(in) ervoor om in alle zorgwetten een speciale doelgroepenregeling in te voeren voor mensen met een levenslange, levensbrede beperking, of om één aparte wet te maken voor deze doelgroep.

Maatregelen voor mensen met een beperking in het regeerakkoord

In de bijlage van de brief noemt Ieder(in) concrete maatregelen bij de bovenstaande punten. Bijvoorbeeld het harmoniseren van de ondersteuning in het sociaal domein, (Wmo, Jeugdwet, Participatiewet, Passend onderwijs), zodat gelijke gevallen een gelijke behandeling krijgen. Het stoppen van de stapeling van zorgkosten. En het verminderen van de administratieve lasten voor mensen met een levenslange, levensbrede beperking.

Download de brief met bijlagen hieronder om alle voorgestelde maatregelen te lezen.

Deel dit bericht

Meer nieuws over