Zet jij je in voor inclusief onderwijs waarbij leerlingen en studenten met een beperking dezelfde kansen krijgen als leerlingen en studenten zonder ee...

Lees verder

Mensen met een licht verstandelijke beperking (lvb) lopen vaak tegen problemen aan op school of het werk. Hun beperking wordt niet goed en niet op tij...

Lees verder

Door de decentralisatie van de uitvoering van jeugdbeleid en passend onderwijs naar gemeenten en samenwerkingsverbanden, zijn er grote lokale verschil...

Lees verder

Onderwijs op afstand vanwege de coronacrisis is een grote verandering voor studenten, docenten en onderwijsinstellingen. Donderdag 18 juni debatteerde...

Lees verder

Het VN-verdrag Handicap schrijft voor dat het onderwijs inclusief moet worden. De Onderwijsraad heeft nu een advies uitgebracht aan minister Slob, van...

Lees verder

De coronacrisis heeft gezorgd voor een versnelling in het toepassen van onderwijs en begeleiding op afstand binnen het mbo. Studenten met een beperkin...

Lees verder

Al sinds de invoering van de Wet passend onderwijs in 2014 wordt onderzoek gedaan naar de effecten ervan, in opdracht van het ministerie van OCW. Het ...

Lees verder

Op 11 mei zijn de basisscholen, scholen voor speciaal (basis) onderwijs, de kinderopvang en de buitenschoolse opvang weer gestart. Voor ouders van kinderen met een…

Lees meer

Het rapport ‘De Staat van het Onderwijs 2020’ van de Onderwijsinspectie is onlangs verschenen. Het heeft door de coronacrisis minder publiciteit g...

Lees verder

Alle scholen zijn gesloten, ook scholen in het speciaal onderwijs. Dat roept bij veel ouders vragen op. Kan ik tijdelijk extra zorg krijgen? Mijn kind...

Lees verder

Onderwijs voor leerlingen met ernstige (meervoudige) beperkingen, psychische aandoeningen of gedragsproblematiek hebben een eigen aanpak nodig. Voor h...

Lees verder

De Tweede Kamer roept de regering op om nu echt werk te maken van inclusief onderwijs. Tijdens de stemmingen van 3 maart zijn alle moties aangenomen d...

Lees verder