Door de decentralisatie van de uitvoering van jeugdbeleid en passend onderwijs naar gemeenten en samenwerkingsverbanden, zijn er grote lokale verschil...
Onderwijs op afstand vanwege de coronacrisis is een grote verandering voor studenten, docenten en onderwijsinstellingen. Donderdag 18 juni debatteerde...
Het VN-verdrag Handicap schrijft voor dat het onderwijs inclusief moet worden. De Onderwijsraad heeft nu een advies uitgebracht aan minister Slob, van...
De coronacrisis heeft gezorgd voor een versnelling in het toepassen van onderwijs en begeleiding op afstand binnen het mbo. Studenten met een beperkin...
Al sinds de invoering van de Wet passend onderwijs in 2014 wordt onderzoek gedaan naar de effecten ervan, in opdracht van het ministerie van OCW. Het ...
Op 11 mei zijn de basisscholen, scholen voor speciaal (basis) onderwijs, de kinderopvang en de buitenschoolse opvang weer gestart. Voor ouders van kinderen met een…

Lees meer

Het rapport ‘De Staat van het Onderwijs 2020’ van de Onderwijsinspectie is onlangs verschenen. Het heeft door de coronacrisis minder publiciteit g...
Alle scholen zijn gesloten, ook scholen in het speciaal onderwijs. Dat roept bij veel ouders vragen op. Kan ik tijdelijk extra zorg krijgen? Mijn kind...
Onderwijs voor leerlingen met ernstige (meervoudige) beperkingen, psychische aandoeningen of gedragsproblematiek hebben een eigen aanpak nodig. Voor h...
De Tweede Kamer roept de regering op om nu echt werk te maken van inclusief onderwijs. Tijdens de stemmingen van 3 maart zijn alle moties aangenomen d...
Hoe krijgt ieder kind een plek in het onderwijs? Een groeiende groep kinderen heeft geen uitzicht op een bij hen passende school. Tv-programma NieuwLicht praat…

Lees meer

Een hoge mate van betrokkenheid op het podium en in de zaal tijdens het Denk Anders Debat leidde tot een lange lijst aanbevelingen en adviezen. Op 6 f...