Binnenkort komt er een gewijzigd wetsvoorstel ‰Û÷Zorg en dwang‰Ûª aan de orde in de Tweede Kamer. De CG-Raad zet nog vraagtekens bij het voorstel en heeft hierover een brief verstuurd aan de vaste Kamercommissie voor VWS.

Niet de aanwezigheid van een beperking, maar bepaald gedrag kan voortaan aanleiding zijn voor dwang in de zorg. Volgens de CG-Raad is dit al een verbetering in vergelijking met voorgaande voorstellen. Maar het blijft de vraag of de voorgestelde wetswijziging ook voldoet aan eisen uit het Verdrag inzake rechten van personen met een handicap. Ook de artsenorganisaties KNMG, LHV en Verenso stellen zich deze vraag.

Verschillen
Ook merkt de CG-Raad op dat er ongewenste verschillen in rechtsbescherming kunnen ontstaan, doordat per ‰Û÷groep‰Ûª verschillende regels gaan gelden.  De CG-Raad bepleit een eenduidige regeling, die onduidelijkheden en onderlinge verschillen in rechtsbescherming uit de weg ruimt.

Risico
De CG-Raad benadrukt nogmaals zorgen over de werking van de wet in de praktijk. Het doel van deze wet is terugdringing van dwang in de zorg. Hier is iedereen het ook over eens. Dit wetsvoorstel brengt echter het risico met zich mee dat het ruim baan geeft aan de huidige uitvoering van dwang in de zorg en daarmee allerminst bijdraagt aan het terugdringen van dwang in de zorg.

Meer over VN-verdrag

Downloads:

364_20110920_brief-CG-Raad-Zorg-en-dwang.pdf – PDF (70 KB)
365_20110920-brief-artsenorganisaties-zorg-en-dwang-KNMG-LHV-VERENSO.pdf – PDF (572 KB)

Deel dit bericht

Meer nieuws over