De nieuwe Wet langdurige zorg (Wlz) die per 1 januari 2015 moet ingaan, vertoont nog grote tekortkomingen. Dat schrijven cliëntorganisaties en ActiZ, de brancheorganisatie van zorgondernemers, in een gezamenlijke brief aan de Tweede Kamer. Zij willen dat de wet ingrijpend wordt herzien, zodat eigen regie en keuzevrijheid van cliënten gewaarborgd is.

Mensen die intensieve zorg nodig hebben, krijgen straks te maken met de Wet langdurige zorg (Wlz), die de huidige AWBZ vanaf volgend jaar gaat vervangen. De organisaties vinden het huidige wetsvoorstel – dat binnenkort door de Tweede Kamer wordt behandeld – niet voldoen. ‰’De wet gaat uit van het zorgaanbod in plaats van de zorgbehoefte, wensen en keuzevrijheid van cliënten,’ zegt Illya Soffer, directeur van Ieder(in), de koepelorganisatie van mensen met een beperking.

De organisaties schrijven dat het wetsvoorstel geen recht doet aan de gewenste en noodzakelijke omslag in de langdurige zorg naar meer eigen regie, participatie en verantwoordelijkheid bij de cliënt en zijn sociale omgeving. Zij noemen het huidige wetsvoorstel daarom een gemiste kans. Intensieve zorg grijpt diep in in het leven van kwetsbare mensen en hun naasten. ‰’En dus is het juist in de Wlz uiterst belangrijk dat mensen de regie over de zorg en hun leven behouden.‰’

Persoonsvolgende bekostiging

Eigen regie kan worden gerealiseerd door consequent te kiezen voor persoonsvolgende bekostiging, schrijven de organisaties. Iedere cliënt krijgt op basis van een onafhankelijke indicatiestelling en een daaruit volgend persoonlijk zorgleefplan een budget toegewezen. Dat kan een pgb zijn, een persoonsvolgend budget of een combinatie van beide. In alle gevallen beheert een uitvoeringsorganisatie het geld en krijgt de cliënt een soort zorgvoucher.

Mensen kunnen met dit zorgvoucher zelf hun zorg en ondersteuning inkopen. Daarbij kunnen ze eventueel een beroep doen op onafhankelijke cliëntondersteuning bij het zoeken van passende zorg.

Doelmatiger

Aad Koster, directeur ActiZ: ‰’Door te kiezen voor eigen regie kunnen veel bestaande problemen in de langdurige zorg worden opgelost. Zoals het gebrek aan keuzevrijheid voor cliënten, knellende productieafspraken en een dolgedraaid controlesysteem.‰’

De keuze voor eigen regie is uiteindelijk ook in het voordeel van de zorgaanbieders. Zorgaanbieders worden immers beloond doordat er meer cliënten voor ze zullen kiezen als ze goede kwaliteit leveren. Goede en innovatieve zorgaanbieders krijgen zo de wind in de rug.

Daarnaast profiteert ook de overheid en daarmee de belastingbetaler. Kwaliteit van zorg behoeft veel minder via bureaucratisch procedures te worden gecontroleerd. Het leveren van slechte zorg leidt automatisch tot verlies van cliënten. Ofwel, de zorg wordt doelmatiger en op termijn ook goedkoper.

Ondertekenaars

De brief aan de Tweede Kamer is een gezamenlijk initiatief van ActiZ, CSO, Ieder(in),  Landelijk Platform GGz, LOC, LSR, MEE Nederland en Per Saldo.

Deel dit bericht

Meer nieuws over