Veel gemeenten bieden sinds dit jaar een collectieve ziektekostenverzekering aan als alternatief voor het verdwijnen van de financiële compensatieregelingen Wtcg en CER. Zo rond de zomer gaan veel gemeenten bespreken hoe deze verzekering voor chronisch zieken en gehandicapten er het volgende jaar uit gaat zien. In dit artikel schetsen we waar u als belangenbehartiger in het gesprek met de gemeente op moet letten.

Ieder(in) heeft onlangs een bijeenkomst georganiseerd over de ervaringen van mensen met een beperking en plaatselijke belangenbehartigers met de gemeentelijke zorgverzekering. Deze zorgverzekering kan zeker voor mensen met een laag inkomen een passende voorziening zijn, mits ze goed op de doelgroep is toegesneden en de gemeente ook bijdraagt in de hoogte van de premie.

De deelnemers aan de bijeenkomst kwamen met nog enkele belangrijke verbeterpunten. Als u met uw gemeente in gesprek gaat over de gemeentepolis 2016 is het goed om deze punten mee te nemen.

Maatwerk blijft nodig

Het is belangrijk dat er naast de verzekering ook nog maatwerk mogelijk blijft. Bijvoorbeeld via de bijzondere bijstand. Want niet voor iedereen is de collectieve verzekering passend. Denk aan mensen in instellingen. Of denk aan mensen die vanwege de hoogte van het inkomen niet voor de verzekering in aanmerking komen.

Maak de regeling bekend

De bekendheid van de gemeentelijke ziektekostenverzekering is vaak laag. Bij het keukentafelgesprek en door de wijkteams wordt deze voorziening nog weinig onder de aandacht gebracht. Soms weten zelfs de lokale gehandicaptenraad of Wmo-raad nauwelijks van het bestaan van de regeling. Dus het is zaak dat een gemeente tijdig op de regeling wijst, via meerdere kanalen. Zodat mensen in december – wanneer ze moeten overstappen – weloverwogen een keuze kunnen maken.

Zorg voor goede dekking

De aanspraken moeten echt gericht zijn op mensen met een beperking. Daarbij hoort een dekking voor het eigen risico en de eigen bijdragen in de Wmo en Wlz. Verder is het van belang dat er voldoende keuzevrijheid is tussen verschillende pakketten en zo nodig ook tussen meerdere zorgverzekeraars. Ook moet bijvoorbeeld de vrije toegang tot artsen en medicatie zijn gewaarborgd.

Maak overstappen makkelijk

Voor sommige mensen is het lastig om over te stappen. Bijvoorbeeld als men met de eigen verzekering specifieke afspraken heeft gemaakt over medicatie of hulpmiddelen. Gemeenten kunnen dit ondervangen door met de verzekeraar een coulancebeleid af te spreken, waarbij oude afspraken worden overgenomen.

Zorg voor goede toegang

Sommige gemeenten bieden de zorgverzekering alleen aan voor mensen op bijstandsniveau. Dit is veel te beperkt. Dring er bij uw gemeente op aan dat de verzekering minimaal openstaat voor mensen met een inkomen tot 120% van het wettelijk minimumloon en liefst nog hoger. Juist mensen boven het minimum hebben vaak met een stapeling van kosten te maken.

Voor meer informatie over de collectieve zorgverzekering zie ook ons eerdere artikel.

Meer over Zorg
Meer over Geldzaken
Terug naar Home

Deel dit bericht

Meer nieuws over