Vanaf augustus 2014 geldt passend onderwijs voor alle basis-en middelbare scholen, het (voortgezet) speciaal onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs in Nederland. Passend onderwijs moet ertoe leiden dat leerlingen met een beperking een passende onderwijsplek vinden. Het College voor de Rechten van de Mens vindt het belangrijk dat zowel ouders als scholen op de hoogte zijn van de rechten van leerlingen met een beperking. Met een voorlichtingscampagne wil het College verandering in deze situatie brengen. Het College voor de Rechten van de Mens is een onafhankelijke toezichthouder op mensenrechten in Nederland.

Voor leerlingen uit groep acht breekt rond deze tijd een nieuw hoofdstuk aan. Samen met hun ouders gaan zij tijdens de open dagen op zoek naar een geschikte middelbare school. Een spannende periode voor veel leerlingen. Zeker voor leerlingen met een beperking die extra ondersteuning nodig hebben. Kunnen zij terecht op de school van hun keuze? En krijgen zij de extra ondersteuning of aanpassing die zij nodig hebben? En de grote vraag is: Mag een school een leerling met beperking weigeren?

De afgelopen jaren behandelde het College voor de Rechten van de Mens regelmatig zaken van leerlingen die door een school geweigerd werden of geen juiste aanpassing kregen voor hun handicap of chronische ziekte.

Verantwoordelijkheid

Als een leerling met een ondersteuningsbehoefte zich bij een school meldt, is de school verantwoordelijk voor het plaatsen van de leerling. Als het niet kan op de school waar de leerling zich meldt, is het schoolbestuur verplicht om te zorgen voor passend onderwijs op een andere school. Met de invoering van passend onderwijs komt de leerlinggebonden financiering te vervallen. In plaats daarvan krijgen scholen of samenwerkingsverbanden van scholen geld om de (extra) ondersteuning te regelen. Zij maken daar momenteel afspraken over.

Wet gelijke behandeling

In de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte is geregeld dat leerlingen met een beperking recht hebben op een aanpassing om onderwijs te volgen op de school van hun keuze. De school moet onderzoeken of de leerling met behulp van een aanpassing op de school terecht kan of kan blijven. Als dat zo is, moet de school die aanpassing ook bieden. Bijvoorbeeld extra begeleiding voor een leerling met autisme. Alleen als de aanpassing in redelijkheid niet van de school gevraagd kan worden, geldt het recht op extra ondersteuning niet. Deze verplichting blijft ook na de invoering van passend onderwijs bestaan.

Klik hier voor meer informatie over het College voor de Rechten van de Mens

Meer over Onderwijs

Deel dit bericht

Meer nieuws over