Drie grote decentralisaties komen op gemeenten af: AWBZ-Wmo, Jeugdwet en Participatiewet. Alle drie gaan ze in op 1 januari 2015. De vierde belangrijke ontwikkeling is de ratificatie van het VN-verdrag.

Gemeenten bereiden zich momenteel voor op de decentralisaties. Dat vraagt nogal wat van lokale en regionale belangenbehartigers. Hoewel de wetten nog niet definitief zijn, moeten zij nu al adviseren, meedenken en alternatieven voorstellen voor lokale beleidsplannen en gemeentelijke verordeningen.

Wetsvoorstel Wmo

Het wetsvoorstel Wmo 2015 wordt binnenkort in de Tweede Kamer besproken. De Kamerleden hebben hun schriftelijke inbreng geleverd. Het is nog steeds de bedoeling dat de nieuwe Wmo wet per 1 januari 2015 van kracht wordt.
Het volgende is voor lokale belangenbehartigers goed om te weten:

  • Gemeenten moeten voor 1 mei afspraken maken over de continuïteit van de cliëntondersteuning en voor 1 oktober contracten sluiten.
  • Gemeenten moeten voor 1 november contracten sluiten met instellingen over de uitvoering van hun Wmo-taken (inkoopbeleid).

Standpunt Ieder(in): Maak duidelijk wat er gaat gebeuren

Wet Langdurige Zorg

De Wet langdurige zorg (Wlz) gaat de AWBZ vervangen en is bedoeld voor de meest kwetsbare mensen die zorg nodig hebben. Het wetsvoorstel is op 10 maart naar de Tweede Kamer gestuurd. Het is de bedoeling dat ook deze wet per 1 januari 2015 van kracht wordt.
Reactie Ieder(in): Wet langdurige zorg: een eerste overzicht van de gevolgen

Inkomensregelingen

De veranderingen in de langdurige zorg hebben ook invloed op de inkomenspositie van mensen met beperkingen. De Eerste Kamer is nu aan zet over de vraag hoe gemeenten inkomensondersteuning kunnen bieden aan chronisch zieken en gehandicapten.
Reactie Ieder(in): Gemeentelijk maatwerk moet Wtcg gaan vervangen
Laatste nieuws: Inkomenssteun straks via Wmo

Jeugdwet

De Jeugdwet regelt dat de gemeenten vanaf 2015 verantwoordelijk worden voor alle ondersteuning, hulp en zorg aan kinderen, jongeren en opvoeders. Dus ook voor de zorg en ondersteuning aan jeugd met een beperking. De Jeugdwet is door de Eerste Kamer aangenomen.
Standpunt Ieder(in): Jeugdwet aangenomen – gemeenten vanaf 2015 verantwoordelijk

Passend onderwijs

Passend onderwijs gaat op 1 augustus 2014 officieel van start. Passend onderwijs is de nieuwe manier waarop onderwijs wordt georganiseerd aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. De samenwerkingsverbanden en scholen zijn hiervoor verantwoordelijk. Niet alleen zijn er vragen en zorgen bij ouders en leraren over de invoering, maar volgens Ieder(in) ontbreekt ook een lange-termijn-visie op passend onderwijs.
Standpunt Ieder(in): Lange termijn-visie passend onderwijs ontbreekt

Participatiewet

Bedoeling is dat de Participatiewet per 1 januari van kracht wordt. Mensen met een bijstandsuitkering en gedeeltelijk arbeidsongeschikten vinden vaak moeilijk werk. Met de Participatiewet wil het kabinet hen helpen weer mee te doen in de samenleving. De bijstand, de sociale werkplaatsen en de Wajong worden samengevoegd en de gemeente wordt verantwoordelijk voor de nieuwe instroom van jonggehandicapten vanaf 2015. Mensen die nu een Wajong-uitkering hebben mogen deze houden en zij blijven bij het UWV. Wel worden ze herkeurd. Als ze kunnen werken gaat hun uitkering omlaag van 75% naar 70% van het Wettelijk Minimumloon. De mensen die nu in de sociale werkvoorziening werken, mogen daar blijven werken. Maar er komen geen mensen meer bij. Wie straks niet volledig arbeidsongeschikt is, wordt doorverwezen naar de gemeente. Eind februari ging de Tweede Kamer akkoord.
Standpunt Ieder(in): Akkoord leidt tot grote verbeteringen in de participatiewet

VN-verdrag

Staatssecretaris Van Rijn wil dat het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap geratificeerd wordt. Hij gaat zijn schouders eronder zetten, schreef hij aan de Tweede Kamer. De Goedkeuringswet- en Uitvoeringswet die nodig zijn voor de ratificatie van het VN-verdrag liggen nu bij de Raad van State. De verwachting is dat het verdrag in juli 2015 geratificeerd wordt.

Deel dit bericht

Meer nieuws over