Woensdag 10 februari overlegde de Vaste Kamercommissie voor Onderwijs in de Tweede Kamer over de voortgang van het passend onderwijs. Voorafgaand aan het overleg heeft Ieder(in) zich in een brief kritisch uitgelaten over het afschuifgedrag van scholen, de rol van de samenwerkingsverbanden, de onduidelijkheid over de inzet van ondersteuningsmiddelen en het niet naleven van de zorgplicht. Over al deze onderwerpen hebben Kamerleden kritische vragen gesteld aan staatssecretaris Dekker.

Dekker maakte het volgende duidelijk: scholen hebben zorgplicht en geldgebrek mag niet als excuus gebruikt worden voor het niet bieden van passend onderwijs. Met andere woorden, zorg als school voor passend onderwijs. Het naleven van de zorgplicht moet beter. Daarom wil Dekker onderzoeken of de rol van de leerplichtambtenaar hier een oplossing in kan brengen. Ook wil hij onderzoeken hoe de samenwerkingsverbanden hun toezicht op hun eigen (financiële) functioneren hebben geregeld, omdat gebrek aan geld vaak als argument wordt gebruikt voor het niet bieden van ondersteuning. Daarom hebben de Kamerleden de staatssecretaris gevraagd te onderzoeken wat passend onderwijs nu daadwerkelijk oplevert: komen er meer kinderen in het regulier onderwijs en hoe vaak wordt naar speciaal onderwijs verwezen?

Verder neemt staatssecretaris Dekker contact op met staatssecretaris Klijnsma over de groep leerlingen boven de 18 jaar in het speciaal onderwijs. Zij ontvangen geen studiefinanciering en een Wajong uitkering is niet mogelijk als zij naar school gaan.

Dekker wil niet tornen aan de wet en vindt dat de invoering van passend onderwijs een proces is dat tijd kost. Hij is van mening dat betrokkenheid van bestuurders nodig is en samenwerking van alle betrokken partijen. Het vraagt tijd, is zijn mening en samenwerkingsverbanden moeten gebruik maken van goede voorbeelden.

Dekker heeft toegezegd op veel punten nader onderzoek te doen. Resultaten daarvan worden opgenomen in de volgende voortgangsrapportage, die rond juni verwacht wordt. We blijven de ontwikkelingen op het terrein van het passend onderwijs kritisch voor u volgen en houden u op de hoogte.

Link naar vorige bericht over passend onderwijs.

Meer over Onderwijs
Terug naar Home

Deel dit bericht

Meer nieuws over