Het beleid van de overheid is erop gericht om in deze coronatijd zoveel mogelijk mensen aan het werk te houden. De Denktank Coronacrisis van de Sociaal Economische Raad (SER) wil dat er in dit beleid specifieke aandacht komt voor kwetsbare groepen. De denktank komt met zeven aanbevelingen in het vandaag gepubliceerde kennisdocument ‘Neem iedereen mee: kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt’. Ieder(in) heeft in samenwerking met de achterban aan dit rapport een bijdrage geleverd door het perspectief van mensen met een beperking in te brengen.

Ieder(in) heeft in de denktank de benarde positie op de arbeidsmarkt van mensen met een beperking aan de orde gesteld, die door corona nog is verslechterd. Hierbij werden onderwerpen besproken als het gebrek aan maatwerk in de ondersteuning, de funeste uitwerking van bezuinigingen voor deze groep en het gebrek aan goede cijfers over inclusie op de arbeidsmarkt. Veel hiervan zien we ook terug in de aanbevelingen die de denktank doet.

Aanbevelingen

Hieronder zetten we enkele belangrijke aanbevelingen op een rij. Vet gedrukt de aanbeveling en daarachter de uitwerking voor mensen met een beperking.

Streef inclusieve arbeidsmarkt ook in crisistijd actief na

Hierbij is een voorbeeldrol weggelegd voor de overheid. Dit kaart Ieder(in) al langer aan, bijvoorbeeld in relatie tot de banenafspraak.

Laat de doelgroep zelf meedenken en oplossingen aanreiken

Het belang van ervaringsdeskundigheid wordt breed gedeeld binnen de denktank. Het is een voorwaarde voor succesvol beleid dat aansluit bij de behoeften van de mensen waar het om gaat.

Zorg voor een corona-dashboard voor kwetsbare groepen

Hierbij gaat het om het goed monitoren van inclusie op de arbeidsmarkt. Veel mensen met een beperking zijn nu niet in beeld. De cijfers hebben nu vaak alleen betrekking op mensen met een beperking die binnen de banenafspraak vallen of die in een bepaalde uitkeringsregeling vallen. En kwalitatieve cijfers – bijvoorbeeld of mensen werken op het eigen niveau – ontbreken vaak helemaal.

Ga na wat werkgevers nu nodig hebben voor kwetsbare groepen

Vanuit het idee: een inclusieve arbeidsmarkt creëer je samen.

Stel voldoende middelen beschikbaar voor re-integratie van kwetsbare groepen

Het mag niet zo zijn dat mensen met een beperking niet worden geholpen vanuit financiële overwegingen. Een dergelijke uitsluiting van mensen staat haaks op het VN-verdrag Handicap.

Zorg voor goede toerusting van de uitvoeringsorganisaties

Ieder(in) ontvangt veel signalen van mensen die niet worden geholpen doordat expertise ontbreekt over het omgaan en toeleiden naar werk van mensen met een beperking.

Naar betere beleidskeuzes

In de denktank zijn een groot aantal maatschappelijke organisaties vertegenwoordigd, waaronder werkgevers, werknemers, UWV en ministerie van SZW. Ieder(in) heeft dan ook goede hoop dat de aanbevelingen meegenomen worden in het arbeidsmarktbeleid voor de komende tijd.

Ga naar de site van de SER voor het volledige rapport

 

Deel dit bericht

Meer nieuws over