De Tweede Kamer evalueert op 16 november wat passend onderwijs de afgelopen vijf jaar heeft gebracht. Ieder(in) en onder meer Balans en Ouders&Onderwijs hameren in brieven aan de Kamer op de noodzaak om ouders te betrekken bij verbeterplannen. Verder wijzen ze erop dat passend onderwijs slechts een tussenstap is op weg naar werkelijk inclusief onderwijs.

Versterk positie van ouders

Passend onderwijs heeft nog niet gebracht wat ervan werd verwacht. En dus heeft het ministerie verbeterplannen op stapel staan. Zoals het Programma Mét andere ogen, dat moet leiden tot een betere aansluiting tussen onderwijs, zorg en jeugdzorg. Toch zijn het ook hier weer de professionals, die samen visies en werkwijzen opstellen. Kinderen/jongeren en hun ouders worden niet vanzelfsprekend geraadpleegd, constateren Ieder(in) en de ouderorganisaties. Ze vragen de minister daarom:

  • Maak het mogelijk dat ouders kunnen participeren bij visievorming, beleidsontwikkeling en bij uitvoering en evaluatie van dat beleid door hen te faciliteren.
  • Maak het mogelijk dat ouders zich kunnen organiseren en hun ervaringsdeskundigheid kunnen inzetten.
  • Laat opnemen dat het VN-verdrag artikel 4 gehanteerd wordt, dat zegt: Niets over ons, zonder ons.

Thuiszitters

Naast de positie van ouders dragen de organisaties nog een groot aantal andere verbeterpunten aan. Zo bepleiten ze een versteviging van ‘de basis op school’ voor passend onderwijs. Dit omvat: kleinere klassen, meer handen in de klas en voldoende onderwijsondersteunend personeel op alle scholen. Uiteraard komen ook de thuiszitters aan bod. Voor hen moet er een leerlinggebonden ontwikkelbudget worden ingesteld. Dat kan dan in samenspraak met ouders worden ingezet wanneer er geen dekkend aanbod is. Verder moet er meteen een eind komen aan drang- en dwangmaatregelen voor thuiszitters bij een niet passend onderwijsaanbod.

Stapsgewijs naar inclusief onderwijs

Tot slot spreken de organisaties hun steun uit voor het stapsgewijs toewerken naar inclusief onderwijs. Dat moet er uiteindelijk toe leiden dat kinderen met een beperking in de buurt naar school kunnen. Om dat te bereiken “ is verdere samenwerking, kennisdeling en integratie van regulier en speciaal onderwijs nodig.” De minister heeft overigens zelf ook aangegeven dat inclusief onderwijs de toekomst is. Maar de organisaties vinden de plannen om daar te komen nog veel te vaag en vooral te traag

Ze vragen de minister daarom:

  • scholen de middelen en wettelijke mogelijkheden te bieden om stappen te zetten naar inclusief onderwijs;
  • scholen te verplichten een actieplan te maken waarin zij aangeven hoe zij toewerken naar inclusiever onderwijs en de voortgang hiervan te laten volgen door de onderwijsinspectie.

Download hieronder de twee brieven aan de Kamer. De eerste brief gaat specifiek over de combinatie zorg/onderwijs, ook ondertekend door Per Saldo. De tweede brief gaat over de evaluatie van het passend onderwijs in het algemeen en is ook ondertekend door: Voor Werkende Ouders, Vereniging Openbaar Onderwijs, OCO, Defence for Children, Mind, Per Saldo. Zorgeloos naar School en Reformatorische Oudervereniging.

Deel dit bericht