Volgend jaar wordt het VN-verdrag volledig van kracht. Wat betekent dit voor de lokale belangenbehartiging? De VN-specialist van Ieder(in), Nienke van der Veen, en twee belangenbehartigers uit Gouda geven antwoord., We hebben steeds benadrukt dat de gemeente zelf veel kan hebben aan het VN-verdrag.

Nienke van der Veen zegt dat gemeenten een belangrijke rol hebben bij de uitvoering van het VN-verdrag., Het kabinet verwacht van gemeenten dat zij op lokaal niveau het verdrag gaan uitwerken en zo gaan toewerken naar een inclusieve samenleving.

Om gemeenten nog een extra zetje te geven heeft de Kamer een amendement aangenomen van Vera Bergkamp (D66) en Kees van der Staaij (SGP)., Het zegt dat gemeenten een integraal plan moeten maken voor het hele sociale domein. De gemeente beschrijft daarin hoe ze het VN-verdrag gaat uitvoeren binnen de Wmo, Jeugdwet en Participatiewet. Bij het opstellen van deze, lokale inclusieagenda‚ moeten mensen met een beperking nauw worden betrokken.

Wat kan er in zo‚ n agenda aan de orde komen?, Bijvoorbeeld hoe de gemeente langer zelfstandig wonen mogelijk wil maken en meer mensen met een beperking aan het werk wil helpen. Bij het in dienst nemen van mensen met een arbeidshandicap moet de gemeente zelf een voorbeeldfunctie vervullen. Dus ook dat kan in het plan aan de orde komen.

Toegankelijkheid

Verder moet vanaf volgend jaar in elke gemeente toegankelijkheid de norm worden. Nienke van der Veen, Aanbieders van goederen en diensten – dus niet alleen de gemeente maar ook bijvoorbeeld bedrijven en instellingen – moeten zorgen voor een goede algemene toegankelijkheid. Daarbij gaat het niet alleen om fysieke toegankelijkheid. Ook de aangeboden informatie moet goed toegankelijk en voor iedereen te begrijpen zijn. En het gaat ook om een respectvolle behandeling.

In het najaar zal het kabinet dit nog verder uitwerken in een Algemene maatregel van bestuur. Daarin wordt precies aangegeven wat er van bedrijven en organisaties wordt verwacht.

Het verdrag geeft richting!

Ondertussen zijn er al veel lokale belangenbehartigers druk met het VN-verdrag aan de slag. Zo ook de Adviesraad van mensen met een beperking in Gouda.

Adviesraadslid Margit van Hoeve, We zijn al een kleine drie jaar met het VN-verdrag bezig. Elke keer als we de gemeente adviseerden of met de politiek in gesprek waren, hebben we aangegeven dat het VN-verdrag ons uitgangspunt is. Daarnaast hebben we samen met de Partij voor de Dieren ook een informerende raadsvergadering georganiseerd, waar Nienke de deskundige van Ieder(in), een presentatie heeft gegeven. Dit alles samen heeft heel goed gewerkt. Er ontstond bij gemeente en politiek sterk de stemming: wie kan hier nu tegen zijn. Dit heeft duidelijk vruchten afgeworpen: de Partij voor de Dieren heeft een motie opgesteld waarin het college wordt gevraagd dit jaar beleid te ontwikkelen voor de uitvoering van het VN verdrag, en deze motie is onlangs met brede steun aangenomen!

De voorzitter van de adviesraad Michel van Lookeren vult aan, Daar komt nog bij dat we in onze contacten niet het, moeten voldoen‚ aan het verdrag hebben benadrukt maar het, willen voldoen. We hebben de gemeente laten zien dat ze zelf heel veel aan het verdrag kan hebben. Dat het verdrag een prachtig toetsingskader is bij de uitvoering van de decentralisaties. Het geeft de richting aan!
Verder is de adviesraad ook gewoon praktisch bezig. Van Lookeren, Ontbreekt een goede geleidelijn of doet een rateltikker het niet, dan legt de adviesraad contact met de wethouder of het ambtelijk apparaat en laat zien wat er anders moet. Zonder vervelend te zijn, maar met de insteek, we hebben samen wat te doen. Bij dit soort hele praktische kwesties is het VN-verdrag een goede steun in de rug. We kijken dus niet alleen naar de toekomst maar ook naar wat er nu al gedaan kan worden.

Steeds meer weerklank

Het Verdrag vindt op steeds meer plekken in het land politieke weerklank. In Arnhem bijvoorbeeld heeft de gemeenteraad het college van burgemeester en wethouders verzocht om een plan van aanpak voor de uitvoering van het verdrag op te stellen. De raad verzocht het college om over het opstellen van een agenda meteen in gesprek te gaan met de doelgroep. En vervolgens werd het college tot spoed gemaand, Wij vragen u voor 1 juli een voorstel voor zo‚ n agenda te doen!

Terug naar Home

Deel dit bericht

Meer nieuws over