De Wtcg-tegemoetkomingen en de Compensatie eigen risico (CER) worden definitief afgeschaft. Daarvoor in de plaats komt een compensatie van meerkosten door de gemeenten. Hiervoor is echter wel minder budget beschikbaar. Dit is de uitkomst van de stemmingen afgelopen week in de Tweede Kamer. Voor Ieder(in) blijft het dreigende koopkrachtverlies een punt van zorg.

Ieder(in) heeft zich het voorgaande jaar enorm ingespannen om een goede compensatie voor mensen met een beperking in stand te houden. Dit heeft op een aantal belangrijke punten geleid tot wijzigingen van beleid. De fiscale aftrek heeft een doorstart gekregen en de voorgenomen verhoging van de eigen bijdragen voor mensen in een instellingen is verzacht. Bovendien gaat de korting op de arbeidsongeschiktheidstoeslag niet door.

Toch dreigt er voor veel mensen nog steeds een inkomensachteruitgang door het verdwijnen van de Wtcg, de CER en het afschaffen van de kortingen op de eigen bijdragen Wmo en Awbz. De ANGO overhandigde daarom afgelopen week met steun van Ieder(in) een petitie aan de Tweede Kamer. Ruim 8 duizend mensen gaven daarmee aan dat de aantasting van hun koopkracht moet stoppen en dat hun meedoen aan de samenleving anders in gevaar komt.

Monitoring

De Tweede Kamer vroeg in het debat ook aandacht voor de inkomenspositie. Ze eiste van de staatssecretaris dat er een goede monitoring komt van de inkomensontwikkeling van mensen met een beperking. Daarbij moeten zowel de gevolgen van landelijk beleid als gemeentelijk beleid in kaart worden gebracht. Na een jaar volgt dan een terugkoppeling naar de Tweede Kamer. Het plan voor monitoring dat Ieder(in) en andere PG-koepels in december voorstelden, is hiermee integraal overgenomen.

Daarnaast zal de staatssecretaris ook met de PG-organisaties gaan overleggen over de inrichting van een Meldpunt voor stapeling van zorgkosten. Ieder(in) is voor de inrichting van dit meldpunt specifiek genoemd.

Meer beleidsrust

De Tweede Kamer deed verder een dringende oproep aan de staatssecretaris voor beleidsrust. De Kamer vond dat het steeds wijzigen van regelingen teveel (inkomens)onzekerheid oplevert voor burgers. Bovendien krijgt op deze manier het beleid geen kans om zich te bewijzen. Van Rijn antwoorde hierop dat het kabinet niet van plan is opnieuw te korten op de inkomensondersteuning van chronisch zieken en mensen met een beperking.

Maatwerk door gemeentes

De gemeenten krijgen 268 miljoen voor maatwerk waarmee zij vanaf 2014 compensatie kunnen bieden voor meerkosten. De staatssecretaris heeft in het debat benadrukt dat gemeenten in hun verordening moeten aangeven hoe zij gerichte ondersteuning gaan bieden. Het ministerie van VWS en de gemeenten (VNG) gaan binnenkort met Ieder(in) en ander PG-organisaties overleggen hoe dit het beste geregeld kan worden.

Plaatselijke belangenbehartigers doen er overigens goed aan om nu al met hun gemeenten hierover in gesprek te gaan. Zie ons bericht Financiële regelingen naar gemeenten: waar moeten de lokale belangenbehartiger op letten?

Verdere afhandeling Wtcg

De Wtcg wordt als het aan het kabinet ligt met terugwerkende kracht afgeschaft. Dit betekent dat de tegemoetkoming in 2014 voor het laatst worden uitgekeerd. Binnenkort moet echter blijken of de Eerste Kamer de, terugwerkende kracht‚ van de wetswijziging accepteert.

De Kamer maakte zich zorgen of straks wel iedereen die inkomensondersteuning nodig heeft door gemeenten gevonden gaat worden. Daarom is afgesproken dat mensen die in 2014 een Wtcg-tegemoetkoming krijgen via een antwoordkaart hun gegevens ter beschikking van de eigen gemeente kunnen stellen.

Eigen Risico

Het verdwijnen van de Compensatie eigen risico is teleurstellend gezien de ontwikkelingen die gaande zijn. De komende jaren worden aanspraken uit de AWBZ – zoals persoonlijke verzorging – overgeheveld naar de Zorgverzekeringswet. Het eigen risico en de premies kunnen hierdoor fors stijgen. Afschaffing van de CER kan dus eigenlijk niet op slechter moment komen.

Daarbij moet nog worden bedacht, dat nu al steeds meer mensen in betalingsproblemen komen omdat zij hun zorgkosten niet meer kunnen betalen. Zo waarschuwde verzekeraar Achmea onlangs nog, dat met name mensen met hoge zorgkosten vaak betalingsproblemen hebben.

Deel dit bericht

Meer nieuws over