Het gaat niet goed met het beschut werk in Nederland. Gemeenten lopen achter bij het regelen van het aantal afgesproken werkplekken en in een recente brief aan de Tweede Kamer neemt Staatssecretaris Van Ark een voorschot op een mogelijke verlaging van het aantal beoogde werkplekken omdat er minder behoefte aan zou zijn. Ieder(in), MIND, Mobility en de LCR bestrijden dit.

De suggestie dat er minder behoefte is aan beschut werk, botst met het feit dat in 2018 zeker 1200 mensen met een indicatie voor beschut werk nog steeds werkloos thuiszitten. Het is dus maar de vraag of de behoefte van mensen met een beperking lager is of dat er in de uitvoering bij gemeenten knelpunten zijn.

Stel kritische vragen

Om hierover meer helderheid te krijgen is meer informatie over de gemeentelijke uitvoering nodig. Daarom roepen Ieder(in), MIND, Mobility en de LCR alle lokale adviesraden op bij de eigen gemeente kritische vragen te gaan stellen over beschut werk.

De cijfers

Op 23 mei 2019 stuurde Staatssecretaris Van Ark een brief naar de Tweede Kamer met daarin de stand van zaken van (nieuw) Beschut Werk. De resultaten zijn teleurstellend. De overheid had voor 2018 als doelstelling om 4600 mensen in beschut werk te laten werken. Eind 2018 hebben 3700 mensen een positieve indicatie voor beschut werk en zijn 2500 mensen daadwerkelijk aan het werk in beschut werk. Dit betekent dat 1200 mensen wel een indicatie hebben, maar geen beschutte werkplek, er 2100 minder plaatsen zijn gerealiseerd dan beoogd en dat slechts 54% van de doelstelling is gehaald.

De brief van de Staatssecretaris is een reactie op de Thermometer Beschut werk. Wel budget, weinig plekken van de Landelijke Cliëntenraad en de 4e kwartaalrapportage beschut werk 2018 van het UWV. Beide lieten al zien dat de cijfers niet positief zijn.

Beide rapporten geven overigens inzicht in de resultaten per arbeidsmarktregio, niet per gemeente. Het Ministerie van Sociale Zaken heeft een overzicht van aantallen beschutte werkplekken per gemeente (2018 en voorlopige cijfers 2019).

Het gaat dus te langzaam met het realiseren van beschutte werkplekken. Dit gaat ten kostte van mensen met een beperking die willen werken. Bovendien wordt het einddoel van 30.000 plekken in 2050 op deze manier zeker niet gehaald.

Vragen en reacties

Gaat u met uw gemeente in gesprek over beschut werk? In Feiten, cijfers en vragen over beschut werk vindt u een serie vragen die u aan de gemeente zou kunnen stellen. Ieder(in) hoort graag hoe de gemeenten reageren op de vragen. Dat geeft beter zicht op het probleem en kan bijdragen aan een oplossing. Reacties kunnen gedeeld worden op platform Klink. Daarmee helpt u ook andere belangenbehartigers en gemeenten bij het realiseren van de beschutte werkplekken.

Deel dit bericht

Meer nieuws over