De Gezondheidsraad adviseert om mensen met downsyndroom een boostervaccin aan te bieden. Door hun hogere risico op ernstige ziekte en sterfte door COVID-19 vindt de Gezondheidsraad dit belangrijk voor volwassenen met downsyndroom om ze optimale bescherming te bieden. In aanloop naar de eerste vaccinatieronde waren mensen met het downsyndroom al onderdeel van de patiëntengroepen die als hoogrisico gelden.

Ernstiger beloop ziekte

De Gezondheidsraad geeft aan dat mensen met downsyndroom strikt genomen niet horen bij de groep met een ernstige immuunstoornis bij wie het vaccin geen of onvoldoende effect heeft. Wel zijn er aanwijzingen dat het effect van het vaccin kleiner is dan bij andere mensen. Ook zijn er duidelijke aanwijzingen dat mensen met downsyndroom een hoger risico lopen op een ernstiger beloop bij COVID-19. Daarom adviseert de Gezondheidsraad nu dus ook mensen met downsyndroom een booster aan te bieden. Naast mensen boven de 60 jaar en mensen die in een zorginstelling wonen. Ieder(in) is blij dat er duidelijkheid is voor mensen met downsyndroom. Wij verwachten dat de minister dit advies overneemt.

Risicoverschillen zijn groot

Ook wijst Ieder(in) op de uitkomsten van het Britse onderzoek dat de Gezondheidsraad gebruikt ter onderbouwing van haar advies. In dit onderzoek is gekeken naar het effect van vaccinatie op sterfte en ziekenhuisopnames bij verschillende aandoeningen. Hieruit blijkt dat aandoeningen of behandelingen zoals sikkelcelziekte, levercirrose, neurologische aandoeningen en hartaandoeningen een verhoogd risico met zich meebrengen op een ernstig beloop van de ziekte of zelfs sterfte.
Vaccinatie vermindert voor iedereen de kans op een ernstig beloop van de ziekte. Maar de risicoverschillen tussen mensen met dergelijke aandoeningen en mensen zonder dergelijke aandoeningen blijven vrijwel hetzelfde. Die verhoogde risico’s kunnen duidelijk worden verminderd met een booster.

Bied dus versneld een booster bij verhoogd gezondheidsrisico

Ieder(in) roept het kabinet daarom nogmaals op om álle mensen met een verhoogd gezondheidsrisico, die daarvoor ook deel uitmaakten van de eerdere RIVM risicogroepen, versneld een booster aan te bieden. En hen voorrang te geven op mensen onder de 60 jaar zonder verhoogd risico. Laten we niet de onvolkomenheden en het veel te lang durende proces uit de eerste vaccinatierondes herhalen.

Advies Gezondheidsraad booster mensen met downsyndroom:

Britse onderzoek (Engelstalig):

Deel dit bericht

Meer nieuws over