Gemeenten moeten de komende tijd een verordening maken voor de nieuwe Wmo die ingaat per 1 januari. Het programma Aandacht voor Iedereen (AVI) heeft een handreiking gemaakt voor Wmo-raden, lokale belangenbehartigers en cliëntenraden die in hun eigen gemeente invloed willen uitoefenen op de totstandkoming van de Wmo-verordening. De handreiking geeft achtergrondinformatie en beschrijft per artikel wat er vanuit cliëntperspectief goed geregeld moet worden.

De nieuwe Wmo 2015 verschilt in veel opzichten van de Wmo 2007. Daarom is het nodig dat gemeenten een nieuwe verordening maken. Voor huidige en toekomstige cliënten van de Wmo is deze verordening belangrijk, omdat hierin hun rechten en plichten ten aanzien van Wmo-ondersteuning worden vastgelegd. Voor Wmo-raden, lokale belangenorganisaties en cliëntenraden is het dus zaak om over de inhoud van de verordening mee te praten.

In de verordening staat bijvoorbeeld onder welke voorwaarden inwoners die ondersteuning nodig hebben recht hebben op een maatwerkvoorziening. Ook onafhankelijke cliëntondersteuning, de toegang tot een pgb, en de regeling voor eigen bijdragen moeten in de verordening worden vastgelegd. Verder biedt de verordening een uitgelezen kans om gerichte inkomensondersteuning voor mensen met een beperking te realiseren.

Concept modelverordening

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft een (concept) modelverordening ontwikkeld. Aan de hand van dit voorbeeld kunnen gemeenten de bepalingen in de wet verder uitwerken tot een eigen verordening. De AVI-handreiking sluit aan bij de opzet van deze modelverordening.

De AVI-handreiking beschrijft wat gemeenten volgens de Wmo 2015 in hun verordening moeten en kunnen regelen. Ook wordt toegelicht hoe de modelverordening tot stand is gekomen, en welke afwegingen daarbij zijn gemaakt. Bovendien wordt per artikel van de modelverordening beschreven welke aandachtspunten er zijn vanuit het cliënt- en
burgerperspectief. Verder bevat de handreiking tips voor lokale beleidsbeïnvloeding bij de totstandkoming van de Wmo-verordening.

AVI

Aandacht voor iedereen is een programma waarin negen cliëntenorganisaties samenwerken, waaronder Ieder(in). Zie voor meer informatie: www.aandachtvooriedereen.nl

Terug naar Home

Deel dit bericht

Meer nieuws over