De Hervormingsagenda Jeugd is definitief vastgesteld, ondertekend en aangeboden aan de Tweede Kamer en Eerste Kamer. Cliëntenorganisaties (MIND en Ieder(in)), professionals (Samenwerkende Beroepsverenigingen Jeugd), aanbieders (Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd), de gemeenten (VNG) en het Rijk hebben de afspraken over fundamentele verbetering van de jeugdzorg in de afgelopen weken voorgelegd aan hun achterban. Dat proces heeft geleid tot instemming van alle achterbannen. De definitieve vaststelling van de Hervormingsagenda Jeugd betekent dat alle partijen nu in volle vaart aan de slag gaan met de grootste hervorming van de jeugdzorg sinds 2015.
decoratief

Snellere en betere hulp voor kinderen en gezinnen

De Hervormingsagenda Jeugd bevat een groot pakket afspraken om de jeugdzorg te verbeteren en financieel houdbaar te krijgen. Er zal structureel worden geïnvesteerd in de landelijke kwaliteit en effectiviteit van jeugdhulp. Ook komt er een aanpassing van de Jeugdwet, waardoor duidelijker wordt waarvoor kinderen en ouders hulp kunnen krijgen. Gemeenten worden verplicht bepaalde specialistische zorg regionaal in te kopen om beschikbaarheid en continuïteit van zorg beter te organiseren. Er zal minder papierwerk en administratie nodig zijn, zodat medewerkers daar zo min mogelijk tijd aan kwijt zijn. Ook zullen wijkteams worden versterkt en moet betere samenwerking met bijvoorbeeld het onderwijs ervoor zorgen dat kinderen en jongeren meer met collectieve voorzieningen worden ondersteund. Uithuisplaatsingen willen we zoveel mogelijk voorkomen en terugdringen.

Aan de slag

De betrokken partijen gaan praktisch aan de slag met de uitvoering van alle afspraken in wisselende samenstellingen. Daarnaast zullen vertegenwoordigers van de cliëntenorganisaties, professionals, aanbieders, gemeenten en het Rijk elkaar regelmatig treffen in stuurgroepen en bestuurlijke overleggen om gezamenlijk de voortgang te volgen, bespreken en waar nodig aan te jagen. In ieder geval elk half jaar wordt aan de Tweede Kamer gerapporteerd over de voortgang.

Ieder(in) zal erop toezien dat de dingen die zijn overeengekomen in de Hervormingsagenda Jeugd daadwerkelijk worden uitgevoerd. We zijn tevreden over de afspraken die gemaakt zijn in de Hervormingsagenda. Het is goed dat er meer aandacht komt voor kinderen en jongeren met een beperking of ziekte die hun hele leven lang ondersteuning nodig hebben. Ook zijn we te spreken over het voornemen om de balans tussen draaglast en draagkracht in de gezinnen waar deze kinderen opgroeien, beter te ondersteunen.

Betrokken organisaties

Cliëntenorganisaties

MIND en Ieder(in)

Professionals

Samenwerkende Beroepsverenigingen Jeugd: Nederlands Instituut van Psychologen (NIP), Jeugdartsen Nederland (AJN), Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP), Beroepsvereniging verzorgenden en verpleegkundigen Nederland (V&VN), Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK), Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk (BPSW), Nederlandse Vereniging van pedagogen en Onderwijskundigen (NVO), de Beroepsvereniging voor kinder- en jongerenwerk (BVjong), Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & psychotherapeuten (LVVP), Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB)

Aanbieders

BGZJ: Jeugdzorg Nederland, de Nederlandse ggz en VGN
Nationale Jeugdraad (NJR)
Nederlands Jeugdinstituut (NJi)

Gemeenten

Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)

Rijk

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Ministerie van Justitie en Veiligheid

Meer informatie

Hervormingsagenda Jeugd
Brief die hierover naar de Tweede Kamer is verstuurd
Filmpje van het ministerie van VWS over de ondertekening

Deel dit bericht

Meer nieuws over