Het Platform doven, slechthorenden en tos heeft bij het ministerie van VWS en bij de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) aandacht gevraagd voor de rechtsongelijkheid in het maatschappelijk werk voor doven en slechthorenden.

Drempels

Voor goed horende mensen is het maatschappelijk werk vrij toegankelijk, zonder ingewikkelde intake of eigen bijdrage. Doven en slechthorenden die ondersteuning willen van het maatschappelijk werk, meestal via GGMD, komen helaas allerlei drempels tegen.
De eerste intake gebeurt soms door iemand die niets weet over de specifieke behoeften van de dove of slechthorende cliënt. En soms is er geen tolk aanwezig. Dat kan tot allerlei misverstanden leiden.
Ook komt het meer dan eens voor dat medewerkers van de gemeente geen idee hebben van de landelijke afspraken die zijn gemaakt voor maatschappelijk werk en begeleiding voor doven en slechthorenden.
Op dit moment hebben nog maar 110 gemeenten toestemming gegeven voor vrij toegankelijk gespecialiseerd maatschappelijk werk voor doven en slechthorenden.

Eigen bijdrage

Een ander probleem is de eigen bijdrage: het maatschappelijk werk moet gratis toegankelijk zijn. Het is een, algemene voorziening‚, waarvoor geen eigen bijdrage betaald hoeft te worden. Dit in tegenstelling tot een, maatwerkvoorziening‚, die meer is toegesneden op het individu en waarvoor men een eigen bijdrage moet betalen. Om administratieve redenen kunnen cliënten van het maatschappelijk werk nu ook een rekening krijgen van het CAK, dat de eigen bijdragen int. En dat is rechtsongelijkheid. Als horenden geen eigen bijdrage hoeven te betalen voor het maatschappelijk werk, dan moet dat voor doven en slechthorenden ook gelden.

De belangenorganisaties vragen VWS en de VNG om goede, sluitende afspraken te maken om de drempels en deze rechtsongelijkheid op te heffen. Daarnaast moet meer bekendheid gegeven aan de landelijke afspraken.

Oog op zorg

Het Platform doven, slechthorenden en tos bouwt momenteel aan een website waarop melding gemaakt kan worden van problemen én goede voorbeelden in verband met de veranderingen in de zorg. Het meldpunt, met de naam Oog op zorg, zal dit voorjaar starten. Houd onze websites in de gaten!

Het Platform doven, slechthorenden en tos zet zich via Samen Sterk in rond diverse thema’s, waaronder zorg. De deelnemende organisaties zijn: Dovenschap (dove volwassenen), FODOK (Federatie van Ouders van Dove Kinderen), FOSS (Federatie van Ouders van Slechthorende kinderen en van kinderen met spraak-taalmoeilijkheden), NDJ (Nederlandse Dove Jongeren), NVVS (Nederlandse Vereniging voor Slechthorenden), SH-Jong (slechthorende jongeren) en Stichting Plotsdoven (plots- en laatdoven).

Deel dit bericht

Meer nieuws over