Vorige week meldden wij op onze website dat het CAK gegevens van AWBZ-cliÌÇnten naar gemeenten stuurt. Over dit bericht kregen wij via verschillende kanalen vragen binnen, onder meer over de privacybescherming. Daarnaast vragen meerdere mensen zich af waarom cliënten hier niet zelf over geïnformeerd zijn. Terechte vragen waar wij via dit bericht kort antwoord op geven.

Ieder(in) vindt het niet correct dat gegevens van cliënten zijn overgedragen naar gemeenten zonder dat de cliënt hierover is geïnformeerd. Wij vinden dat mensen actief om toestemming gevraagd had moeten worden. Dit hebben wij de afgelopen periode ook op verschillende manieren nadrukkelijk aangegeven bij het ministerie van VWS. Het ministerie heeft echter besloten voor de huidige aanpak.

Beveiligde omgeving

Het CAK heeft gegevens van cliënten naar gemeenten gestuurd via een beveiligd kanaal. Alleen ambtenaren die met de gegevens aan het werk moeten, hebben inlogcodes gekregen waarmee ze via die beveiligde omgeving de benodigde informatie kunnen downloaden.

Privacyregels 

De betreffende gegevens zijn op 23 juli overgedragen. Dit betekent dat gemeenten inmiddels over de  gegevens van een grote groep AWBZ-cliënten beschikken, zoals gemeld in ons vorige bericht. Wij gaan er vanuit dat gemeenten daar zorgvuldig mee omgaan.

Gemeenten hebben altijd al de beschikking over privacygevoelige informatie van mensen. Denk bijvoorbeeld aan de gegevens van inwoners die bijstand aanvragen of die een beroep doen op een kwijtscheldingsregeling. Voor elke gemeenteambtenaar geldt een geheimhoudingsplicht. Dat is geregeld in de Algemene wet bestuursrecht (hoofdstuk 2, artikel 2.5 Awb).

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor uw privacy en moeten zorgvuldig omgaan met uw gegevens. In de wet staat dat gemeenten uw gegevens alleen aan anderen mag doorgeven als u daar toestemming voor heeft gegeven. De gemeente kan u daarvoor dus om die toestemming vragen. Verder staat in de wet dat de uitwisseling van gegevens noodzakelijk moet zijn voor de uitvoering van de wettelijke taak. Tot slot schrijft de wet voor dat de geheimhoudingsplicht ook geldt voor een aanbieder die door de gemeente wordt ingeschakeld.

Privacy geschonden?

Als u vindt dat uw gemeente niet zorgvuldig omgaat met uw gegevens, dan kunt u een klacht indienen bij de gemeente zelf. Daarnaast is het goed om tegelijk een melding te doen bij het College Bescherming Persoonsgegevens. Dat kan vrij eenvoudig online via een signaalformulier. Het College houdt in de gaten of er over bepaalde gemeenten veel signalen binnenkomen.

Mijn gegevens bij de gemeente (informatie College Bescherming Persoonsgegevens)
Signaal afgeven bij College Bescherming Persoonsgegevens

Meer over Zorg
Terug naar Home

Deel dit bericht

Meer nieuws over