Er is veel onrust en onduidelijkheid over hoe gemeenten vanaf volgend jaar de huishoudelijke hulp vanuit de Wmo regelen. De verwachting is dat veel gemeenten hierop fors zullen bezuinigen of zelfs de huishoudelijke hulp helemaal schrappen. Gemeenten hebben een grote beleidsvrijheid gekregen, elke gemeente vult het op zijn eigen manier in. Maar natuurlijk moeten de procedures wel zorgvuldig worden gevolgd. Weet daarom wat uw rechten zijn.

Als er voor u een verandering optreedt, is de gemeente verplicht om met u hierover in gesprek te gaan U heeft recht op een zorgvuldige herindicatie (niet per telefoon!). Daarbij moet de gemeente u erop wijzen dat u gebruik kunt maken van onafhankelijke individuele cliëntenondersteuning. Het is vervolgens aan u om te beoordelen of het nieuwe aanbod passend is (ook uw inkomen kan een reden zijn waarom een voorstel niet passend is). Weet dat maatwerk (individuele maatwerkvoorziening) altijd mogelijk blijft als dat nodig is.

Een voorwaarde om de wijziging door te voeren is dat er een redelijke overgangstermijn is, zodat u maatregelen kunt treffen. Het is belangrijk dat u de beslissingen en gespreksverslagen op papier krijgt, zodat u altijd nog kunt teruglezen wat er met u is besproken en besloten. Als u het niet eens bent met de beslissing van uw gemeente, heeft u het recht om bezwaar en/of beroep aan te tekenen. In het document dat onder dit artikel staat, leest u wat uw rechten en plichten zijn (en die van de gemeente) voor wat betreft huishoudelijke hulp.

Meldpunt Ieder(in)

Wanneer u vindt u dat uw gemeente u niet zorgvuldig behandelt, vragen we u dit vooral te melden bij het meldpunt van Ieder(in). Wij verzamelen deze signalen en gebruiken die in onze belangenbehartiging richting overheid. Het kan om verschillende zaken gaan. Bijvoorbeeld omdat u vanaf 2015 geen huishoudelijke hulp dreigt te krijgen en u vindt dat de herindicatie niet volgens de regels is gegaan. Of omdat de communicatie van de gemeente over het beleid en uitvoering van de Wmo 2015 ernstig tekort schiet .
Hier leest u meer over onder andere bereikbaarheid van het meldpunt van Ieder(in).

Juridisch Steunpunt Regelrecht

Met uw vragen over uw rechtspositie kunt terecht bij het Juridisch Steunpunt. Onze juridisch medewerkers kunnen u in de meeste gevallen goed adviseren en u anders doorverwijzen naar de juiste instantie. Stel uw vraag over het Juridisch Steunpunt Regelrecht hier.

Lees ook ons bericht over het extra geld dat het Rijk tijdelijk beschikbaar stelt aan gemeenten voor de inkoop van huishoudelijke hulp via de Wmo.

Meer over Zorg
Terug naar Home

Deel dit bericht

Meer nieuws over