Ieder(in) gebruikt cookies voor Google Analytics en het onthouden van instellingen als contrast en lettergrootte.

Ja, ga verder
Stel met blindengeleidehond

Handige websites

Hieronder vindt u een overzicht van andere organisaties die ook belangrijke of handige informatie hebben voor mensen met een beperking of chronische ziekte.
Informatie op deze pagina wordt nog uitgebreid.
 

Inkomen

 • Website Meerkosten
  Leven met een handicap of chronische ziekte brengt extra kosten met zich mee. Meerkosten voor zorg, vervoer, hulpmiddelen, aanpassingen en voorzieningen. Meerkosten omdat het dagelijks leven voor u duurder is dan voor anderen.
  Ga naar de website Meerkosten.nl
   

Onderwijs

 • Steunpunt passend onderwijs
  Het Steunpunt Passend Onderwijs geeft informatie over passend onderwijs aan ouders van leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben.
  Meer vindt u op de website Steunpunt passend onderwijs
   

Recht en Inclusie

 • College voor de Rechten van de Mens
  Oordeelt over discriminatie en ongelijke behandeling, onder meer op grond van handicap of chronische ziekte: www.mensenrechten.nl         
  Waarvoor kunt u bij het College terecht?   
   
 • Gewoon Gelijk
  Het VN-verdrag voor de rechten van personen met een handicap geldt sinds juli 2016 ook in Nederland.
  Dit verdrag is een belangrijk mensenrechtenverdrag. Het geeft mensen met een beperking of chronische ziekte recht op gelijke behandeling en participatie. Meedoen is een mensenrecht.
  Meer vindt u op de website Gewoon Gelijk.
   

Toegankelijkheid

 • Accessibility
  Helpt met het opbouwen van kennis en bij de ontwikkeling en beheer van toegankelijke websites en apps.
  www.accessibility.nlk
   
 • AllesToegankelijk
  Voor iedereen die meer wil weten over toegankelijkheid van goederen en diensten.
  www.allestoegankelijk.nl

Wonen

 • Goed wonen voor iedereen
  De website goedwonenvooriedereen.nl is voor iedereen die het wonen voor mensen met een beperking wil verbeteren. Goed wonen is voor mensen met een beperking niet vanzelfsprekend. Er zijn nog veel belemmeringen. Goed wonen voor mensen met een beperking vraagt daarom om aandacht en actie.
   

Zorg

 • De Geschillencommissie
  Voor geschillen met zorgaanbieders zoals ziekenhuizen, verpleging- en verzorgingshuizen en thuiszorg.
  www.degeschillencommissie.nl 
 • Steffie helpt
  Steffie.nl is een website die maatschappelijke onderwerpen op een eenvoudige en leuke manier uitlegt. Op de website legt Steffie, een digitale dame, bijvoorbeeld uit wat een ondersteuningsplan is en hoe je zo'n plan kunt maken. Of wat een sociaal netwerk is en hoe je een netwerk van vrienden opbouwt en onderhoudt.
  Kijk op de website waarover Steffie allemaal uitleg geeft: www.steffie.nl

 • Stichting Klachten en Geschillencommissie zorgverzekeringen
  Voor problemen met uw zorgverzekeraar: www.skgz.nl
  Ik wil een klacht indienen
   
 • Zorgkaart Nederland
  Onafhankelijk overzicht van zorgaanbieders (artsen, ziekenhuizen etc.).
  Hoe werkt de Zorgkaart Nederland?
   
 • Zorg Verandert
  Zorg Verandert is een programma dat mensen met een zorg- en ondersteuningsvraag gaat helpen bij het realiseren van eigen regie. Daarvoor worden ontmoetingen in het land georganiseerd voor mensen met een beperking en hun mantelzorgers. Ieder(in) is de penvoerder van het programma, waarin nauw wordt samengewerkt met andere PG-organisaties en het ministerie van VWS.
  Meer vindt u op de website Zorg Verandert
   
 • Zorgverzekeringslijn.nl
  Voor gratis en onpartijdige informatie over de zorgverzekering. 
  www.zorgverzekeringslijn.nl