Eind maart heeft staatssecretaris Van Rijn het Plan van Aanpak voor de uitvoering van het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een handicap of chronische ziekte gepresenteerd. In het plan staat wat de Rijksoverheid, gemeenten, ondernemers en maatschappelijke organisaties de komende jaren gaan doen om Nederland toegankelijk te maken.

Het doel van het VN-verdrag is het wegnemen van de belemmeringen die mensen met een beperking in de samenleving ervaren. Het gaat hierbij om zowel fysieke, psychische als verstandelijke beperkingen. Het VN-verdrag gaat over bijna alle maatschappelijke terreinen.

  • Uit het Plan van Aanpak: Het Verdrag beslaat veel terreinen die van belang zijn voor mensen met een handicap. Denk aan arbeid, onderwijs, wonen, goederen en diensten, verkeer en vervoer, zorg, ondersteuning, sport, cultuur, vrijetijdsbesteding en uitgaan.

Ervaringsdeskundigheid een randvoorwaarde

Het Plan van Aanpak benoemt vier randvoorwaarden. Een daarvan is het belang van ervaringsdeskundigheid.

  • Uit het Plan van Aanpak: Dit plan geeft een invulling aan het principe, Nothing about us without us‚ (Niets over ons zonder ons): in alle onderdelen van de aanpak worden werkmethodes ontwikkeld en ingezet om de betrokkenheid en participatie van ervaringsdeskundigen vorm te geven.

De Alliantie voor Implementatie van het VN-verdrag, (kortweg de Alliantie) heeft hierin een belangrijke rol. Ieder(in) is een van de deelnemers aan de Alliantie.

Sporen

Het plan heeft verschillende onderdelen (sporen):
Spoor 1 – Participatie: inzet en beloning van ervaringsdeskundigheid;
Spoor 2 – Lokaal: lokale inclusie agenda in alle gemeenten;
Spoor 3 – Goederen en diensten: aanpak per bedrijfstak;
Spoor 4 – Rijk als organisatie: Het Rijk als organisatie en werkgever;
Spoor 5 – Rijk als beleidsmaker: beleidsterreinen binnen alle ministerie.

Niets over ons zonder ons
Spoor 1, het inzetten van ervaringsdeskundigheid, loopt dwars door de andere sporen heen. Doel is ervoor te zorgen dat in de andere sporen het principe, Niets over ons zonder ons‚ wordt toegepast, bijvoorbeeld met inzet van getrainde ervaringsdeskundigen tegen een passende beloning.

Verantwoordelijk
Voor elk spoor is een verantwoordelijke organisatie aangewezen:
Spoor 1 – Organisaties van mensen met een beperking (De Alliantie)
Spoor 2 – De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
Spoor 3 – VNO/NCW inclusief het MKB
Spoor 4 en 5 РMinisterie van VWS, als coördinerend ministerie.

EERSTE PLANNEN IN DE STEIGERS

1. Actieplan Bouw

Begin april heeft het ministerie van BZK een start gemaakt met een actieplan voor de bouw (spoor 4). Het doel van dit actieplan is: hoe kan de bouwsector bijdragen aan de toegankelijkheid van woningen, openbare gebouwen en de openbare ruimte.Namens de Alliantie is Ieder(in) vanaf het begin nauw betrokken bij het maken van dit actieplan (spoor 1).

Ieder(in) zal zich met name richten op:
– betrekken van gebruikers vanaf het eerste ontwerp tot en met de oplevering,
– bouwregelgeving die bijdraagt aan toegankelijk bouwen,
– toegankelijkheid opnemen in opleidingen van architecten, ontwerpers en bouwers
– en goede voorbeelden uit andere landen meenemen.

2. Kick-off bijeenkomst Midden- en Klein Bedrijf

Het Midden- en Klein Bedrijf (MKB) gaat aan de slag met plannen per bedrijfstak (spoor 3). Ook dit gaat in nauwe afstemming met de Alliantie. Binnenkort is er een startbijeenkomst over het toegankelijk maken van de detailhandel (winkels en webwinkels) met mensen uit de detailhandel en een diverse groep van mensen met een beperking.

3. Lokaal

De VNG gaat een impuls geven aan bestaande en nieuwe inspanningen van gemeenten om het VN-verdrag ook lokaal uit te gaan voeren (spoor 2). Een aantal gemeenten gaan meedoen aan een koplopersprogramma/ Iedere koplopergemeente maakt een eigen actieplan met concrete doelen en werkafspraken over hoe en wanneer deze doelen behaald zullen worden.

  • Uit het Plan van Aanpak: Mogelijke thema’s zijn fysieke toegankelijkheid van openbare gebouwen, integrale toegankelijkheid van stadsgebieden (winkelgebied, uitgaangsgebied), toegankelijkheid van communicatie van de gemeente (website, folders in begrijpelijke taal), cultuur, bejegening, toegankelijkheid van (openbaar)vervoer, onderwijs en arbeidsparticipatie.

 

Meer lezen: activiteiten, wapenfeiten en mijlpalen

In het Plan van Aanpak staat per spoor een schematische toelichting, met onder andere een korte beschrijving van activiteiten, eerste wapenfeiten en eerstvolgende mijlpalen. Verder bevat het plan een tijdpad en een inhoudelijke agenda.

Terug naar Home

Downloads:

1149_Implementatieplan_VN-verdrag_Plan_van_aanpak.docx – docx (150 KB)
1161_Vraag_en_antwoor_VN-verdrag_lokaal_eindversie_18_april_2017.docx – docx (535 KB)

Deel dit bericht

Meer nieuws over