Het ministerie van VWS heeft op 7 maart jl. het voorstel voor een nieuwe subsidieregeling voor patiënten- en gehandicaptenorganisaties (PG-organisaties) voorgelegd voor een internetconsultatie. In samenwerking met veel lidorganisaties heeft Ieder(in) een reactie opgesteld. In onze reactie beschrijven we een aantal verbeterpunten voor de subsidieregeling.
decoratief

De nieuwe subsidieregeling gaat in op 1 januari 2024. In de nieuwe regeling komt maximaal 30,5 miljoen euro beschikbaar voor PG-organisaties en de landelijke koepels. In het huidige subsidiekader is 21 miljoen euro beschikbaar.

Halve stap vooruit

Patiënten- en gehandicaptenorganisaties hebben al veel te lang te maken met grote financiële zorgen. De verhoging en jaarlijkse indexering van de instellingssubsidie die het ministerie in de nieuwe subsidieregeling voorstelt, zijn welkom maar nemen deze zorgen niet weg. De verhoogde bedragen zijn volgens Ieder(in) te typeren als een halve stap vooruit en zijn onvoldoende voor een volwaardig toegeruste PG-beweging. Bovendien zijn onwerkbare voorwaarden gesteld aan hoe de instellingssubsidie besteed moet worden.

Beter kijken naar versterking PG-beweging als geheel

De nieuwe subsidieregeling bevat elementen die concurrentie en versnippering tot gevolg hebben. De ene PG-organisatie kan bijvoorbeeld de plek van een andere, vergelijkbare PG-organisatie in het subsidiekader overnemen. Ieder(in) vindt dat bij het verstrekken van subsidie het creëren van meerwaarde voor mensen met een beperking voorop moet staan.

PG-organisaties kunnen extra subsidie aanvragen als zij samenwerken in een federatief samenwerkingsverband. Bestaande samenwerkingsverbanden hebben laten zien dat samenwerken meerwaarde heeft. In de nieuwe subsidieregeling staan voorwaarden die een hoge drempel opwerpen voor het starten van een federatief samenwerkingsverband. In onze reactie doen wij een aantal voorstellen om de subsidie voor federatieve samenwerkingsverbanden beter te laten bijdragen aan het versterken van de PG-beweging als geheel.

Aandacht voor financiering van decentrale lidorganisaties

De subsidieregeling patiënten- en gehandicapten is en blijft alleen van toepassing voor landelijk opererende organisaties. In onze reactie hebben wij benadrukt dat er ook voor lokale en regionale PG-organisaties een passend subsidiekader moet komen. Met daar bovenop een wettelijke verplichting dat er in iedere gemeente een PG-organisatie (gehandicaptenraad) moet zijn die specifiek opkomt voor de belangen van de inwoners met een beperking of chronische ziekte en die in verbinding staat met landelijke organisaties. Er is in onze ogen sprake van rechtsongelijkheid als in de ene gemeente de belangenbehartiging wel en in de andere gemeente niet goed is ingericht.

Bekijk hier de reactie van Ieder(in) op de internetconsultatie subsidieregeling pg-organisaties

Deel dit bericht

Meer nieuws over