Sinds de hervormingen in de zorg, is het voor de stakeholders van Ieder(in) en de Patiëntenfederatie niet altijd duidelijk hoe de beide organisaties zich tot elkaar verhouden, en met welke beleidsterreinen zij zich afzonderlijk en gezamenlijk bezighouden. Gisteren hebben de besturen van Ieder(in) en de Patiëntenfederatie daarom een convenant met nieuwe samenwerkingsafspraken ondertekend.

In de overeenkomst staan de accenten van beide organisaties beschreven:

  • De Patiëntenfederatie legt het accent op het behartigen van de belangen van patiënten, chronisch zieken, ouderen en zorgverzekerden met een incidentele zorgvraag, waarbij betaalbaarheid, keuze en eigen regie voor mensen belangrijk is.
  • Ieder(in) behartigt de belangen van mensen met een levenslange chronische ziekte, een lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke beperking, en richt zich meer vanuit mensenrechtenperspectief op het verbeteren van de kwaliteit van zorg, de kwaliteit van leven en het bevorderen van kansen op volwaardig meedoen in de samenleving.

Verdeling dossiers
Onder meer de volgende dossiers behoren tot het werkveld van de Patiëntenfederatie: curatieve zorg, chronische zorg, ouderenzorg, medicijnen en (medische) hulpmiddelen. Belangrijke dossiers voor Ieder(in) zijn: implementatie VN-verdrag, langdurige zorg, jeugdzorg, maatschappelijke ondersteuning en participatiethema‰’s in de breedste zin van het woord, van toegankelijkheid en vervoer tot en met wonen en onderwijs.

Bij een aantal zorgwetten trekken de partijen gezamenlijk op. Zoals bijvoorbeeld bij de Wmo en de Wet langdurige zorg, waarbij de ouderenzorg tot het werkveld van de PatiÌÇntenfederatie behoort en de zorg voor mensen met een beperking tot die van Ieder(in).

Afspraken over samenwerking op dossiers
De partijen spreken af dat de organisatie tot wiens werkveld een onderwerp behoort, het voortouw neemt in de collectieve belangenbehartiging. In overleg wordt bekeken of samen optrekken of verbreden met andere partijen wenselijk is. Wanneer dossiers elkaar gedeeltelijk overlappen wordt altijd afstemming gezocht.

Voor een compleet overzicht van de verschillende dossiers en de gemaakte afspraken, kunt u hieronder het convenant downloaden.

1348_Convenant_Iederin_en_Patientenfederatie.docx – docx (60 KB)
1349_Convenant_Iederin_en_Patientenfederatie.pdf – PDF (228 KB)

Deel dit bericht

Meer nieuws over