In de Week van passend onderwijs heeft Ieder(in) op maandag 24 maart de informatiebijeenkomst, Ouders hebben ook een stem in passend onderwijs‚ georganiseerd voor ouders. Bert Beuving van BOSK heeft de ouders een heldere toelichting gegeven op de veranderingen die passend onderwijs met zich meebrengt. Ouders zijn ook actief met elkaar in gesprek gegaan en hebben verbeterpunten geformuleerd.

Spreker Bert Beuving van BOSK, de Vereniging van mensen met een lichamelijke beperking, heeft de zorgplicht van scholen toegelicht, waarbij hij ook de keuzevrijheid van ouders aan de orde heeft gesteld. Verder is het ontwikkelingsperspectief van het kind de revue gepasseerd, de rechten en plichten van ouders en de wijzigingen in de onderwijsfinancieringssystematiek.

Meepraten over passend onderwijs

In zijn presentatie heeft Beuving ook uitgelegd hoe ouders kunnen meepraten over passend onderwijs. Meepraten over passend onderwijs sluit aan bij het project, Ouders krijgen een stem‚ waar hij bij betrokken is geweest. Dit project heeft als resultaat de website passendonderwijsenouders.nl opgeleverd. Op deze website, die in de bijeenkomst is gelanceerd, is alle relevante informatie voor ouders en onderwijs samengebracht.

Knelpunten passend onderwijs

Er bestaan volgens de ouders een aantal belangrijke knelpunten in het passend onderwijs. Ouders hebben hun zorgen hierover geuit, maar ook nagedacht over mogelijke oplossingen.

Waar vind ik informatie?

Ouders vinden het moeilijk om alle informatie over passend onderwijs op een centraal punt terug te vinden. De website passendonderwijsenouders.nl van BOSK is dan ook positief ontvangen en voorziet voor een deel in hun informatiebehoefte. Toch voorziet deze website alleen niet aan hun behoefte aan antwoorden op specifieke onderwijsvragen. Aanwezige ouders zouden ook een onafhankelijk steunpunt in hun eigen regio willen hebben, waar ze naar toe kunnen met deze vragen.

Zorgen over het ontwikkelingsperspectief

Op jonge leeftijd wordt een zogenaamd ontwikkelingsperspectief vastgesteld voor een kind met ondersteuningsbehoefte. Hierover maken ouders zich zorgen. Het risico ervan is namelijk dat nagenoeg al vastligt wat het uitstroomprofiel van het kind zal zijn. Dit is op jonge leeftijd soms lastig vast te stellen, omdat de ontwikkeling van het kind veel positiever kan verlopen dan gedacht. Het kind wordt op deze manier onvoldoende uitgedaagd om zijn/haar mogelijkheden te benutten. Ouders adviseren dan ook om dit ontwikkelingsperspectief niet te hanteren of met regelmaat opnieuw te beoordelen, zodat steeds bijstelling naar onder of boven mogelijk is.

Bijscholing leerkrachten

Deskundigheidsbevordering van leerkrachten verdient aandacht, zeggen ouders. Veel leerkrachten kunnen nog onvoldoende omgaan met verschillen tussen kinderen in de klas. Dat is ook moeilijk, omdat de klassen zo groot zijn en leerkrachten te weinig handen in de klas hebben. Leerkrachten zouden zich meer moeten verdiepen in de gevolgen van bepaalde beperkingen bij kinderen, zodat zij een juiste aanpak kiezen. Zo weten leerkrachten volgens de aanwezige ouders niet hoe zij vakken als handvaardigheid en gymnastiek geschikt kunnen maken voor kinderen met een lichamelijke beperking. Het gevolg is dat ze niet of nauwelijks kunnen meedoen en een uitzonderingspositie innemen. Dit is natuurlijk niet de bedoeling.

Kortom, het is belangrijk dat de overheid zorgt dat de klassen kleiner worden, of dat er meer handen in de klas komen en dat lessen geschikt zijn voor alle kinderen

Rigide schoolsysteem

Ouders vinden het bestaande schoolsysteem rigide in het hanteren van het standaard aantal onderwijsjaren. Sommige kinderen hebben door hun beperking meer onderwijsjaren nodig om toch uit te kunnen stromen op HAVO niveau. Scholen worden te veel afgerekend op de prestaties, cijfers van leerlingen, en niet op het proces zelf. Het onderwijs is ook prestatiegericht ingericht, terwijl de sociale ontwikkeling en het aanleren van andere vaardigheden van een kind net zo belangrijk zijn.

Ouders vinden dat er meer nadruk moet komen te liggen op de opbrengst en hechten veel waarde aan het zogenaamde opbrengstgericht leren. Ze benadrukken het belang van het goed in kaart brengen van de leerbehoeften van een kind met een ondersteuningsbehoefte. Als de leerbehoefte duidelijk is, kunnen scholen ook beter maatwerk leveren.

Geslaagde bijeenkomst

Ieder(in) kijkt terug op een geslaagde bijeenkomst en dankt de aanwezigen voor hun komst. De verbeterpunten nemen we mee in ons beleid op het gebied van (passend) onderwijs.

Ga hier naar de nieuwe website van BOSK – Passend onderwijs en ouders
Ga hier naar de website Rijksoverheid – Passend onderwijs

Ander landelijk nieuws
Terug naar Home

Deel dit bericht

Meer nieuws over