Ieder(in) heeft grote bezwaren tegen de voorgenomen inperkingen van de rechtsbijstand. Het plan van minister Dekker waarmee het mes wordt gezet in de gesubsidieerde rechtsbijstand, tast de rechtspositie en rechtszekerheid van mensen met een beperking of chronische ziekte aan. Waar kunnen zij in de toekomst nog terecht voor betaalbare en goede rechtsbijstand?
voorzittershamer op een boek_met juryevenwicht op achtergrond

Woensdag 23 januari bespreekt de Tweede Kamer het plan van minister Dekker. Ieder(in) ondersteunt de actie van de sociale advocatuur – en solidaire rechters – voor het behoud van goede, betaalbare en onafhankelijke rechtsbijstand voor iedereen.

Gang naar rechter soms heel hard nodig

Mensen met een beperking of chronische ziekte die zelfstandig willen wonen en leven zijn vaak afhankelijk van (overheids)besluiten over zorg, ondersteuning en voor voorzieningen die nodig zijn om te participeren. Voor veel mensen uit onze achterban geldt – helaas – dat zij een beroep moeten kunnen doen op gesubsidieerde rechtshulp.

Zij hebben in veel gevallen geen financiële ruimte voor het in de hand nemen van een advocaat of het voeren van juridische procedures. Daar komt bij dat de overheid vaak partij is in juridische geschillen over zorg, ondersteuning, inkomen en werk. Als de overheid, zoals dit plan voorstelt, de toegang tot het recht actief gaat sturen of inbperken dan is er sprake van belangenverstrengeling.

Vooral problematisch zijn de zeven nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning: rechtsbescherming is heel hard nodig om dit stelsel rechtvaardig door te ontwikkelen. Dat dit nodig is, blijkt ook uit het feit dat mensen bij bezwaar of beroep vaak in het gelijk gesteld worden.

Mensenrecht

Artikel 6 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens stelt dat gefinancierde rechtsbijstand een mensenrecht is voor iedereen met een laag inkomen. Ook het VN-verdrag Handicap stelt in artikel 13 dat iedereen toegang moet hebben tot de rechtspraak. De huidige ontwikkeling ondermijnt de rechtsbescherming en positie van mensen met een beperking of chronische ziekte. Het plan is dus in strijd met de verschillende mensenrechtenverdragen.

Juridisch Steunpunt moest sluiten

Mensen met een beperking worden extra benadeeld omdat tegelijkertijd met bovenstaande ontwikkeling het Juridisch Steunpunt, een andere belangrijke hulpbron voor mensen met een beperking of chronische ziekte, moet sluiten. De subsidie voor dit steunpunt werd door de rijksoverheid beoordeeld als een verboden vorm van staatssteun.

Met het wegvallen van dit Juridisch Steunpunt is toegankelijke en deskundige rechtshulp voor mensen met een beperking al verder onder druk komen te staan.

Oproep

In onze oproep aan de minister en Tweede Kamer vragen wij om het schrappen van de voorgenomen bezuinigingen op de rechtsbijstand. Ook willen we dat de minister duidelijk maakt hoe hij de rechtspositie en bescherming van mensen met een beperking of chronische ziekte zal waarborgen, zoals ook vastgelegd in de genoemde mensenrechtenverdragen.

Hieronder vindt u de oproep aan de Tweede Kamer.

20190124_Stop_inperking_gesubsideerde_rechtbijstand.docx – docx (24 KB)

Deel dit bericht

Meer nieuws over