Ook de Eerste Kamer heeft ingestemd met de Jeugdwet. Hiermee zijn gemeenten vanaf 2015 verantwoordelijk voor alle hulp aan kinderen en gezinnen. Het doel is maatwerk en meer nadruk op preventie, samenhang, eigen regie en eigen kracht. Ieder(in) steunt deze uitgangspunten. Maar gezien de onduidelijkheden rond de praktische uitvoering, is het echter onmogelijk om nu al te kunnen inschatten of de nieuwe Jeugdwet de beloofde - en zo noodzakelijke - verbeteringen gaat brengen.

Ieder(in) benadrukt dat het aannemen van de wet het begin is. De transitie is nu een feit: de verschuiving van verantwoordelijkheid van rijk en provincies naar de gemeenten. Hiermee moet een einde komen aan de bureaucratie en de versnipperde hulpverlening in de jeugdzorg. De transformatie daarentegen vraagt nog veel aandacht: de inhoudelijke verbetering van hulp aan gezinnen en jeugdigen.

Versterking cliëntpositie

De afgelopen periode heeft Ieder(in) er voor geijverd om de positie van ouders en jeugdigen in de Jeugdwet te versterken. Dit is voor een groot deel gelukt. Zo is het recht op onafhankelijke cliëntondersteuning in het hele traject van hulpvraag verduidelijking tot en met evaluatie van de geboden zorg vastgelegd. Gemeenten moeten daarnaast onafhankelijk vertrouwenswerk opzetten waar jeugdigen en hun ouders een beroep op kunnen doen. Voor gemeenten worden momenteel handreikingen geschreven hoe zij cliëntondersteuning en het vertrouwenswerk het beste kunnen inrichten. Ieder(in) is hier intensief bij betrokken.

Punten van zorg

Afgelopen maanden is er veel aandacht gevraagd voor de positie van de jeugd Ggz. Grote zorg van ouders is dat hun kind te lang moet wachten op specialistische behandeling. En dat bij de toegang tot zorg te veel nadruk zou kunnen liggen op eerst lichte hulp voordat er verwijzing naar gespecialiseerde zorg zou kunnen volgen. Ook de bezuinigingen baren velen grote zorgen. Staatssecretaris Van Rijn zal nu de , transitieautoriteit jeugd‚ inrichten. Deze gaat beoordelen of de continuïteit van zorg is gewaarborgd bij het sluiten van contracten en bij het beoordelen van bestaande contracten. En het ministerie blijft aanspreekpunt bij problemen.

Privacy

De Eerste Kamer vroeg specifiek aandacht voor het waarborgen van de privacy, zoals het delen van gegevens, de bescherming van persoonsgegevens en de rechten van jeugdigen en hun ouders daarbinnen. De afgesproken koers is dat, het dossier‚ in principe eigendom is van de jeugdige en zijn ouders. Op welke wijze dit het beste vorm kan krijgen staat de komende maanden op de agenda.

Beleidsvrijheid gemeenten

Bij alle onderwerpen speelt de spanning tussen de beleidsvrijheid van gemeenten en het waarborgen van de rechten van jeugdigen en hun ouders. Het is goed dat er lokaal oplossingen kunnen worden gevonden die aansluiten bij de vragen die daar spelen. Maar Ieder(in) benadrukt dat het niet zo mag zijn dat in de ene gemeente goede en tijdige ondersteuning wel beschikbaar is en in een andere gemeente niet.

Monitoring

Staatssecretaris Van Rijn heeft aangekondigd , monitor voor de transitie Jeugd vanuit cliëntenperspectief‚ in te richten. Doel van deze monitor is om goede voorbeelden en eventuele knelpunten op lokaal en bovenlokaal niveau tijdig te signaleren. Ieder(in) werkt samen met collega-cliëntenorganisaties aan een voorstel voor deze monitor.

Beleidsplannen Jeugd van gemeenten

Er is nog veel werk aan de winkel. Zeker in dit voorbereidingsjaar. Zo moeten bijvoorbeeld alle gemeenten een beleidsplan Jeugd maken dat uiterlijk in november 2014 door de (nieuwe) gemeenteraad moet worden vastgesteld. Ook dit proces zal Ieder(in) zorgvuldig blijven volgen.

 

Deel dit bericht

Meer nieuws over