Deze week stemde de Tweede Kamer over de moties die zijn ingediend naar aanleiding van het commissiedebat gehandicaptenbeleid. Een Kamermeerderheid heeft moties aangenomen die voor mensen met een beperking en hun naasten heel belangrijk zijn. We delen hieronder een overzicht van de resultaten.
Decoratief. Beeld van de blauwe stoelen in de Tweede Kamer

Foto: Jeroen van der Meyde/Tweede Kamer

VN-verdrag Handicap/ Nationale strategie voor mensen met een beperking

De Tweede Kamer heeft het kabinet de opdracht gegeven te verkennen waar de verantwoordelijkheid voor de implementatie het meest effectief belegd kan worden: bij het huidige coördinerende ministerie van VWS, bij Binnenlandse Zaken, bij Sociale Zaken of bij een regeringscommissaris. De uitkomst van deze verkenning moet beschikbaar komen voor de formatie. Ook vraagt de Kamer het kabinet om een structureel overleg te plannen met alle ministeries. Dit moet zorgen dat er samenhang komt in hoe gekeken wordt naar de positie van mensen met een beperking en hun naasten en de drempels die zij tegenkomen. Beide moties werden ingediend door Lucille Werner (CDA).

Ieder(in) is erg blij dat de Tweede Kamer deze moties heeft aangenomen. Het VN-verdrag Handicap gaat over de specifieke mensenrechten van mensen met een beperking op álle leefgebieden. Om de implementatie van het VN-verdrag (en de hieruit volgende nationale strategie voor mensen met een beperking) te laten slagen is het essentieel dat alle ministeries de urgentie voelen, toegewijd zijn en een bijdrage leveren.

Deadline voor gemeenten om hun werkwijze aan te passen

Gemeenten die in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) werken met alleen een resultaatafspraak, handelen in strijd met de wet. Staatssecretaris Van Ooijen van VWS is ook duidelijk geweest dat gemeenten hun werkwijze moeten aanpassen. Toch zijn er gemeenten die doorgaan met deze manier van werken. En de mogelijkheid van resultaatgericht beschikken wordt opengehouden in initiatieven vanuit de Vereniging Nederlandse Gemeenten.

De Tweede Kamer heeft dinsdag een duidelijk signaal afgegeven door voor de motie van Jimmy Dijk en Peter Kwint (SP) te stemmen die hierover gaat. Het kabinet moet nu afspraken gaan maken met gemeenten dat zij hun werkwijze in lijn brengen met de wet. Vanaf uiterlijk 1 januari 2024 mogen zij alleen nog beschikkingen afgeven met een tijdsindicatie. Voor bestaande beschikkingen met een resultaatafspraak moeten gemeenten stappen ondernemen om dit aan te passen. Zij moeten nu aangeven in welk tempo zij dit doen en wanneer de aanpassing is afgerond.

Resultaatgericht beschikken mag wettelijk niet. We zijn blij dat er nu een deadline ligt voor gemeenten die in strijd handelen met de wet om hun werkwijze aan te passen.

Maatregelen om verschraling van de gehandicaptenzorg te voorkomen

Het demissionaire kabinet moet gerichte maatregelen nemen om verschraling in de gehandicaptenzorg, zoals het wegvallen van dagbestedingsactiviteiten, minder persoonlijke aandacht voor cliënten, langere wachtlijsten en schaalvergroting, te voorkomen. Hierover werd de motie van de eerder genoemde SP-parlementariërs Dijk en Kwint aangenomen.

Tekorten op de arbeidsmarkt en snel stijgende kosten zetten de gehandicaptenzorg onder druk. Deze druk heeft tot gevolg dat de mensen met een beperking en hun naasten zich grote zorgen maken over de toegang en kwaliteit van de gehandicaptenzorg, nu en in de toekomst. De regering kan deze zorgen wegnemen door nu gerichte maatregelen te nemen.

Uitbreiding inspecteurs voor toezicht op de gehandicaptenzorg

Het kabinet moet binnen de Inspectie Gezondheidzorg en Jeugd meer inspecteurs vrijspelen voor toezicht op de gehandicaptenzorg. Zo moet er proactief en regelmatig toezicht gehouden worden op alle intramurale gehandicaptenzorg en pgb-wooninitiatieven. Een meerderheid van de Tweede Kamer steunde de motie van Lisa Westerveld.

Mensen met een beperking en hun naasten moeten volledig kunnen vertrouwen op de kwaliteit van de gehandicaptenzorg. Dit gaat gelukkig in de meeste gevallen goed, maar helaas komen er ook nog steeds misstanden aan het licht. Er zijn in het toezicht op de gehandicaptenzorg nog verbeteringen mogelijk door de capaciteit van inspecteurs te vergroten en beter toe te zien op die gebieden waar landelijk en lokaal toezicht elkaar raken. Daarom vinden wij het goed dat de Tweede Kamer deze motie heeft aangenomen.

Stoppen met kilometerregistratie Valysvervoer

Een krappe meerderheid van de Tweede Kamer heeft de motie van Fleur Agema (PVV) aangenomen om te stoppen met kilometerregistratie in het Valysvervoer.

Vergoeding voor spraakcomputers

Het demissionaire kabinet moet in kaart brengen hoeveel mensen baat hebben bij een spraakcomputer, op welke wijze deze vergoed kan worden en welke kosten daarbij horen. De Tweede Kamer moet deze informatie voor de indiening van de begroting van het ministerie van VWS (in december dit jaar) hebben. De motie werd ingediend door Kamerlid Westerveld.

Oplossing voor ouders met pgb na verlies inkomen

Er werden twee moties ingediend die gaan over een oplossing bieden aan ouders die bij het overlijden van hun kind, vanwege het wegvallen van het persoonsgebonden budget (pgb) ook hun inkomen verliezen. De motie van Sjoerd Warmerdam (D66) waarin het kabinet wordt verzocht een oplossing uit te werken en de Tweede Kamer daar begin 2024 over te informeren, is aangenomen. De motie van Caroline van der Plas (BBB) die vroeg om een overgangsregeling om het persoonsgebonden budget stapsgewijs af te bouwen na overlijden van het kind werd niet aangenomen.

Deze moties zijn ingediend naar aanleiding van het commissiedebat gehandicaptenbeleid dat op 5 oktober plaatsvond. 

Bekijk de uitslagen en andere moties via de website van de Tweede Kamer.

Deel dit bericht