Veel mensen die thuis intensieve zorg krijgen, dreigen buiten de Wet langdurige zorg te vallen. Meerdere partijen in de Kamer zijn het hiermee oneens. Dat bleek tijdens het debat over de Wlz van de afgelopen dagen.

Ieder(in) en VGN hebben onlangs de noodklok geluid over een grote groep mensen die buiten de Wlz dreigen te vallen: kinderen en volwassenen die thuis intensieve zorg krijgen. De staatssecretaris heeft toegezegd dat een deel van deze groep in de Wlz komt. De rest – ruim 10 duizend mensen – wil hij onderbrengen in een ingewikkelde overgangsregeling. Veel partijen zijn het hiermee oneens. Ze hebben moties en amendementen ingediend om deze, vergeten groep‚ ook in de Wlz onder te brengen.

Ook andere knelpunten waarover Ieder(in) aan de bel heeft getrokken, zijn uitgebreid aan de orde gekomen. Ieder(in) is in het debat vaak geciteerd. En op een aantal punten zijn hele of halve toezeggingen gedaan door de staatssecretaris.

Zorg op maat

Thuis zorg ontvangen is mogelijk binnen de Wlz, maar alleen als die zorg niet meer kost dan de zorg in een instelling. Helaas is dat vaak niet mogelijk. Thuis wordt er in veel gevallen één op één zorg en begeleiding gegeven en dat kost nu eenmaal extra geld. De cliëntorganisaties hebben daarom gepleit voor een maatwerkprofiel waarbij hogere tarieven gelden.

De Staatssecretaris erkende in het debat dat er voor zorg thuis soms extra geld nodig is. Hij zei toe dat hij dit in de Wlz, onder voorwaarden‚ mogelijk wil maken.

Keuzevrijheid

Op papier kan er veel in de Wlz. Wonen in een instelling, thuis wonen met instellingszorg (zorg in natura), thuis wonen met een combinatie van zorg in natura en pgb. De vraag is echter: wie heeft daarover het laatste woord? De staatssecretaris bevestigt in het debat dat de cliënt uiteindelijk bepaalt hoe hij wil wonen: thuis of in een instelling.

Persoonsvolgende financiering

De staatssecretaris is bereid om in de Wlz te gaan experimenteren met persoonsvolgende bekostiging. Maar echt kiezen voor persoonsvolgende bekostiging wil hij nog niet. Eerst wil hij alle voor- en nadelen op een rij zetten. Daarover verschijnt nog dit jaar een nota waarover hij met de Kamer in debat gaat.

Onafhankelijke cliëntondersteuning

In het wetsvoorstel wordt nu voorgesteld de cliëntenondersteuning vanuit het zorgkantoor te regelen. Dat vindt Ieder(in) niet onafhankelijk genoeg. De staatssecretaris wil nu onderzoeken of de cliëntondersteuning beter anders geregeld kan worden. Bijvoorbeeld zoals in de Wmo, waarbij de cliëntenondersteuner de cliënt in de volle breedte ondersteunt – van wonen tot en met zorg en ondersteuning. Hij zal hierover nog overleggen met cliëntorganisaties, waaronder Ieder(in).

Uitstel

De meeste partijen ondersteunen de nieuwe wet, maar vinden wel dat er flinke verbeteringen in het huidige wetsvoorstel nodig zijn. Een aantal oppositiepartijen heeft aangedrongen op uitstel.

Beantwoording vragen

De beantwoording van de staatssecretaris in tweede termijn vindt plaats op 23 september. Voor die tijd zal hij met een schriftelijke reactie komen op gestelde vragen en de gisterenavond ingediende amendementen en moties.

Zie ook ons eerder bericht over de vergeten groep.

Deel dit bericht

Meer nieuws over