Ieder(in) deed in aanloop naar het commissiedebat over het gehandicaptenbeleid en langdurige zorg een reeks voorstellen voor het verbeteren van de situatie van mensen met een beperking of chronische ziekte. Nog te vaak lopen mensen op tegen knelpunten die hen hinderen bij zelfstandig leven en wonen en bij het verkrijgen van goede zorg en ondersteuning. Kamerleden brachten onze punten naar voren. Er werden een aantal belangrijke moties voor verbeteringen aangenomen en de minister deed toezeggingen. We zetten ze op een rij.

Eén regeling voor mensen die levenslang en levensbreed ondersteuning nodig hebben

Ieder(in) vroeg minister Helder en Tweede Kamer om samen met ervaringsdeskundigen en hun vertegenwoordigende organisaties in gesprek te gaan over een apart kader (wettelijke regeling) voor mensen met een levensbrede, levenslange beperking. En om deze samen met hen te ontwikkelen.
Zo’n kader regelt hun zorg en ondersteuning over de verschillende wetten en levensdomeinen heen en gaat uit van de behoefte van mensen. De Tweede Kamerleden spraken in het debat hun grote zorg uit over hoe de hulp en ondersteuning voor mensen met complexe zorgvragen nu is geregeld en hoe die ook versnipperd is geraakt over de vele loketten, instanties en aanbieders. De minister zegde toe dat zij nog voor de zomer aan de Kamer laat weten welke doelen en verbeteringen zij nastreeft met de Toekomstagenda Gehandicaptenzorg.

Uitvoering VN-verdrag Handicap: ook andere ministeries moeten bijdragen

In het debat is uitgebreid gesproken over de uitvoering van het VN-verdrag Handicap. Dit wordt nog uitgewerkt. Betere samenwerking tussen de ministeries en overheden is belangrijke voorwaarde voor een succesvolle uitvoering van het VN-verdrag. Minister Helder vindt dat het VN-verdrag een andere manier van kijken vraagt, ook van de overheid. Het moet gaan over wat iemand nodig heeft om mee te kunnen doen in de samenleving. Zij gaf ook aan dat de implementatie van het VN-verdrag nog lang niet af is. Er moet nog veel gebeuren en de minister gaat zich daarvoor deze kabinetsperiode als coördinerend bewindspersoon inzetten samen met de collega-ministers.

Meedoen en lokale inclusie

In het debat was aandacht voor toegankelijkheid en inclusie van de samenleving. Kamerleden zien dat ook gemeenten hier een grote verantwoordelijkheid hebben. Ze drongen er bij de minister op aan gemeenten daar actiever op te wijzen. Ook wil de Kamer meer aandacht voor de toegankelijkheid van evenementen en festivals. De minister reageerde dat 256 gemeenten lokaal inclusiebeleid hebben opgesteld. Ze is nog in gesprek met gemeentekoepel VNG over het inzetten van koplopers als goede voorbeeld, meer kennisdeling en handreikingen.

Betere toegang tot sport en cultuur voor mensen met een licht verstandelijke beperking

Aan de orde kwamen de problemen die mensen met een licht verstandelijke beperking (lvb) ervaren als het gaat om meedoen in de samenleving. De Kamerleden Werner (CDA) en Bikker (CU) vroegen om meer inzet van de minister binnen het kabinet, mede naar aanleiding van de talk­show ‘LVB doet mee’. Een motie van Werner en Bikker die verbetering in de positie van mensen met een lvb moet aanbrengen is aangenomen. Een andere aangenomen motie van Kamerlid Werner zegt dat gemeenten de toegang tot sport en cultuur voor iedereen in lokaal beleid moet vastleggen.

Eén loket voor hulpmiddelen

Onlangs besteedde het tv-programma Kassa aandacht aan ouders van wie het kind naar een instelling ging en die hun hulpmiddelen die zij uit de Wet maatschappelijke ondersteuning en Zorgverzekeringswet kregen, om bureaucratische redenen moesten inleveren. Ieder(in) drong aan op meer regie en zeggenschap voor ouders over de hulpmiddelen die in hun gezinnen nodig hebben. Tijdens het debat zegde de minister toe zo snel mogelijk een oplossing te willen. De motie van de leden Westerveld (GroenLinks) en Bikker (CU) over landelijke afspraken voor het behoud van hulpmiddelen thuis is aangenomen. Inmiddels ligt er een eerste voorstel van het ministerie van VWS om dit goed te regelen. De landelijke regeling zal na de zomer van kracht worden.

Brief aan Tweede Kamer: onze voorstellen voor beter gehandicaptenbeleid

Op de website van de Tweede Kamer staat het uitgebreide verslag van het commissiedebat gehandicaptenbeleid en langdurige zorg.

Deel dit bericht