“Corona raakt ons allemaal…Mensen met een beperking vaak nog harder dan anderen.” Koning Willem-Alexander zei dit in de Troonrede. Een belangrijk statement, want daarmee wordt de benarde positie van mensen met een beperking in de coronacrisis eindelijk volmondig erkend. Maar als het op concrete daden aankomt is Ieder(in) minder tevreden. Mensen met een beperking wordt nauwelijks nieuw perspectief geboden als het gaat om ondersteuning, werk, stages, inkomen en wonen. Voorkomen moet worden zij ook nog eens extra hard worden geraakt door de economische crisis die ons land treft.

Werk en stageplekken

Het kabinet kondigt aan de arbeidsmarkt toekomstbestendig te willen maken. Maar het grote probleem, onlangs nog aangekaart door het SCP, dat mensen met een beperking een heel kwetsbare positie hebben op de arbeidsmarkt, wordt niet aangepakt. Volgens het SCP zien mensen met een beperking de weinige kansen die er zijn op de arbeidsmarkt nagenoeg weggevaagd worden door de corona-crisis. Ieder(in) roept het kabinet op om voor deze groep met een serieus plan met bijbehorend budget te komen, gericht op baanbehoud nu en het zo snel mogelijk inclusiever maken van de arbeidsmarkt, ook in crisistijd.

Het kabinet meldt verder dat er 15 miljoen wordt geïnvesteerd in het behoud van stage- en leerwerkplekken in het mbo, vso en praktijkonderwijs. Belangrijk, maar wat ontbreekt is dat er ook wordt ingezet op inclusieve en toegankelijke stage- of leerwerkplekken. Het gebrek daaraan verkleint nu de kans op werk van jongeren met een beperking of chronische ziekte.

Koopkracht: bied echte bestaanszekerheid

Het kabinet komt met mooie koopkrachtplaatjes voor komend jaar. Dat zegt echter weinig. Want veel mensen met een beperking werken in kwetsbare sectoren en in tijdelijke functies. Hun kans op baanverlies is groot en daarmee ook hun risico op een snelle achteruitgang in inkomen. Ook ten aanzien van bestaanszekerheid moet mensen met een beperking of chronische ziekte meer perspectief en waarborgen worden geboden.

Meer nodig voor zorg

Het kabinet stelt vele honderden miljoenen extra beschikbaar aan gemeenten. Maar dit is voor het overgrote deel een compensatie voor ‘coronakosten’. De discussie over meer geld voor gemeenten voor hulp uit de Wmo, jeugdhulp of Participatiewet wordt hiermee niet beëindigd.
Ieder(in) maakt zich dan ook zorgen dat gemeenten – zoals veel gemeenten al hebben aangekondigd – alsnog het mes gaan zetten in voorzieningen voor mensen met een beperking. Wij vinden dat het rijk en gemeenten samen een plan moeten maken hoe ze die voorzieningen juist nu overeind kunnen houden.

Een lichtpuntje is overigens dat er extra geld gaat naar de jeugdzorg. Het meeste van het extra geld is eenmalig en helaas niet structureel, wat eigenlijk nodig is. Zonder meer goed nieuws is, dat er gespecialiseerde regionale expertisecentra worden opgericht voor kinderen met complexe problemen en weinig voorkomende psychiatrische problematiek. Een lobbypunt van Ieder(in).

Maak wonen betaalbaar en toegankelijk

Het kabinet trekt 138 miljoen uit om huurders van corporatiewoningen met een laag inkomen én hoge huur tegemoet te komen met huurverlaging.
Ieder(in) vindt dit op zich een goede maatregel. Maar dit is volstrekt onvoldoende om de wooncrisis die juist ook mensen met een beperking treft, op te lossen. De tijdelijke huurverlaging is geen structurele oplossing voor huurstijgingen die al jaren de inflatie te boven gaan.
We missen in de begroting bovendien investeringen om expliciet de toegankelijkheid van de woningvoorraad te verbeteren. Er worden wel middelen toegekend voor het verbeteren van de duurzaamheid van woningen, maar deze woningen kunnen dan ook meteen beter toegankelijk worden gemaakt.

Erkenning is mooi, maar waar is het perspectief?

‘De erkenning door de koning van de onevenredig harde gevolgen van de coronacrisis voor mensen met een beperking of chronische ziekte is belangrijk. Het komt er nu op aan om die erkenning te verzilveren en in concrete maatregelen om te zetten, zodat mensen nu en na de crisis weer een reëel perspectief krijgen’, is de oproep van Ieder(in)-directeur Illya Soffer aan het kabinet en de Tweede Kamerleden.

Deel dit bericht