De problemen in het leerlingenvervoer kunnen grotendeels worden opgelost als ouders en andere belangenbehartigers structureel meer invloed krijgen op de organisatie van het vervoer. Dat stelt de CG-Raad naar aanleiding van de problematiek die belangenorganisatie Balans schetste in het NOS journaal van 23 augustus jl. Om de mogelijkheden van invloed en inspraak door ouders te versterken, start in september het project Grip op Vervoer.

In dit project krijgen adviesraden (vertegenwoordiging van ouders) en andere deelnemende belangengroepen kennis, instrumenten en advies aangereikt waarmee zij hun invloedsmogelijkheden kunnen uitbreiden. Het project kiest daarvoor vooral de regelmatig terugkerende aanbestedingsronden als ingang. Door klanten te betrekken bij de aanbesteding kunnen aanbestedende gemeenten klachten voorkomen en het contractvervoer beter regelen. Juist bij de aanbesteding worden belangrijke keuzen gemaakt, die consequenties hebben voor het vervoer.

Het doorlopen van een aanbesteding is echter niet eenvoudig. Voor gemeenten zijn in 2009 al professionele handboeken vervaardigd door het Kennisplatform Verkeer en Vervoer. Grip op Vervoer zal aanvullende ondersteuning aanbieden aan adviesraden leerlingenvervoer, Rocov’s, Wmo-raden en andere belangenbehartigers van het Wmo/regiotaxivervoer en leerlingenvervoer. Het project richt zich niet op aanbestedingen voor andere vormen van contractvervoer.

Succesvol beïnvloeden

Het project wil adviesraden helpen om succesvol invloed uit te oefenen op de komende aanbesteding van contractvervoer in hun gemeente of regio. Daartoe is de website Grip op Vervoer opgezet waarop allerlei tips en informatie te vinden zijn over inspraak tijdens de aanbestedingsprocedure, en waar belangenbehartigers ook met elkaar in contact kunnen komen. Tijdens het project worden 12 aanbestedingsprocedures begeleid. De ervaringen die daarmee worden opgedaan, worden uitgewerkt in concrete aanbevelingen in een handboek, dat in juni 2011 ter beschikking wordt gesteld.

Regionale voorlichtingsbijeenkomsten

Het project organiseert twaalf regionale voorlichtingsbijeenkomsten voor belangenbehartigers, waarvan zes over leerlingenvervoer en zes over WMO-regiotaxivervoer. Daarin worden kennis, tips en goede voorbeelden aangeboden ten aanzien van het aanbestedingsproces en de rollen die verschillende partijen daarin spelen. Ook ontvangen deelnemers een handzame brochure met praktische informatie over aanbestedingen. Ook gemeenten, scholen en andere belangstellenden zijn van harte welkom op de 12 voorlichtingsbijeenkomsten die Grip op Vervoer organiseert.

Opdrachtgevers Grip op Vervoer

Grip op Vervoer wordt uitgevoerd in een samenwerkingsverband van de CG-Raad, Programma VCP, Sociaal Fonds Taxi en de ouderenbonden ANBO, UnieKBO en PCOB. Het project is tot stand gekomen op initiatief van bovengenoemde partners, Platform VG, KNV Taxi en FNV Bondgenoten. De ministeries van V&W, VWS en OC&W financieren het project. Het project loopt tot en met mei 2011.

Meer over Vervoer
Meer over Onderwijs

Deel dit bericht

Meer nieuws over