Ieder(in) en Landelijk Platform GGz willen dat de Eerste Kamer nog kritisch kijkt naar de baangaranties en het (toekomstige) quotum. In deze vorm leiden ze tot oneerlijke concurrentie tussen groepen.

Ieder(in) en Landelijk Platform GGz hadden in december een brief aan de Tweede Kamer gestuurd met een voorstel voor een gewogen quotum. In dit voorstel tellen mensen met een arbeidsbeperking mee voor het quotum naar rato van hun verdiencapaciteit: hoe zwaarder de arbeidshandicap des te zwaarder telt iemand mee. Dit zorgt voor gelijkere kansen.

Doelgroep verbreed

De Tweede Kamer heeft dit voorstel niet overgenomen, maar wel de doelgroep verbreed die voor het quotum in aanmerking komt. Ook mensen die meer dan het minimumloon verdienen, tellen nu mee.

De precieze datum voor behandeling in de Eerste Kamer is nog niet bekend. Het voorbereidend onderzoek voor de Kamerbehandeling vond plaats op 10 februari.

Actie, Dit quotum telt niet!

Tijdens de Tweede Kamerbehandeling van de Wet banenafspraak en quotumregeling (10 december 2014) voerde Ieder(in) met mensen uit de achterban een ludieke actie bij de Tweede Kamer. Deze actie trok de nodige (media)aandacht en leidde er mede toe dat de doelgroep van de quotumregeling werd verbreed.

Terug naar home

Deel dit bericht

Meer nieuws over