De Eerste Kamer heeft gisteren positief gestemd over het wetsvoorstel waarin de grondslag handicap specifiek wordt opgenomen in artikel 1 van de Grondwet. Hiermee krijgt discriminatie op grond van een beperking extra aandacht, net als discriminatie op grond van godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras en geslacht.

Richting een stevige verankering in de wet voelt als kroon op de lobby

Na een lobby van 10 jaar is dit een belangrijke stap vooruit en dat voelt als een kroon op het werk van Ieder(in). Ieder(in)-directeur Illya Soffer: ‘Uitsluiting en achterstelling van mensen met een beperking is verboden. Door het opnemen van de grondslag handicap in artikel 1 ontstaat een belangrijke aanmoediging aan de wetgever om de positie van mensen met een beperking blijvend te verbeteren en te versterken. Dit is hard nodig. Internationaal geldt het VN-verdrag Handicap waarin de rechten van mensen met een handicap zijn vastgelegd. Met het toevoegen van de grondslag handicap in de Grondwet ontstaat ook nationaal een krachtig anker voor gelijke behandeling en tegen discriminatie!’
Behalve handicap heeft de Eerste Kamer ook positief gestemd over het opnemen in artikel 1 van de Grondwet van de grondslag seksuele gerichtheid en daarmee is ook de lobby van het COC succesvol geweest.

Gelijkwaardigere kansen en inclusie komen hierdoor dichterbij

Handicap is een vaak genoemde discriminatiegrond. Het aantal meldingen dat binnenkomt bij de anti-discriminatie-bureaus en het College voor de Rechten van de Mens neemt nog altijd toe. Maar door dit lobbysucces komt een samenleving waar voor iedereen plek is en discriminatie in de kiem wordt gesmoord dichterbij. Zo voelt dat ook voor Boyan Ronda (lid van Wij Staan Op!): ‘Het opnemen van de grondslag handicap in artikel 1 van de Grondwet betekent voor mij een hele mooie stap richting een gelijkwaardigere en inclusievere samenleving. Iedereen behoort gelijke kansen te krijgen en hetzelfde te worden behandeld. Het zorgt ook voor bewustwording en kan ervoor zorgen dat discriminatie van mensen met een handicap minder gaat voorkomen.’

Grondwetswijziging vraagt veel tijd

Een grondwetswijziging is een lange procedure. Een van de voorgangers van Ieder)(in), de Chronische Zieken en Gehandicaptenraad was in het verleden al bij betrokken bij het succes van nu. Ook vanuit de politiek is hier hard aan meegewerkt. Nadat een eerste wetsvoorstel in 2010 door onder meer Boris van der Ham (D66) werd ingediend, zijn het in de afgelopen jaren vooral Vera Bergkamp (D66), Kirsten van den Hul (PvdA) en Nevin Özütok (GroenLinks) geweest die het voorstel in eerste instantie door de Tweede Kamer en daarna door de Eerste Kamer hebben geloodst.

Succes mag gevierd worden, maar lobby Ieder(in) gaat door

Ook al is het hele proces nog niet afgerond – na de verkiezingen zal het voorstel nóg een keer behandeld moeten worden in beide Kamers, waarbij het met een twee derde meerderheid moet worden aangenomen – ‘we zijn weer een flinke stap verder en dat mag gevierd worden. En Ieder(in) zal zich zolang als nodig blijven inzetten om deze grondwetswijziging definitief te maken’, aldus Illya Soffer.

Deel dit bericht