Op dinsdag 10 december - de Dag van de Rechten van de Mens - heeft minister Plasterk het Nationaal Actieplan Mensenrechten gepresenteerd. Het Actieplan beschrijft hoe de overheid invulling wil geven aan de bescherming en bevordering van mensenrechten van burgers in Nederland. De CG-Raad en Platform VG juichen dit initiatief toe, maar zien het als een gemiste kans dat er nauwelijks aandacht is voor de mensenrechtenpositie van personen met beperkingen.

Met het zicht op de ratificatie van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap in 2015, zou het logisch zijn dat er verbinding was gemaakt tussen het Actieplan en de mensenrechtenpositie van personen met beperkingen, stellen de CG-Raad en Platform VG in een brief die zij samen met de Coalitie voor Inclusie naar de Tweede Kamer stuurde. De vaste Tweede Kamercommissie van Binnenlandse Zaken vergaderde 19 december over het Actieplan.

Aanvullingen op het Actieplan

In hun brief doen de CG-Raad, Platform VG en de Coalitie voor Inclusie voorstellen voor aanvullingen op het Actieplan. Ten eerste zou er bij de in het Actieplan genoemde onderwerpen specifieke aandacht moeten zijn voor de positie van mensen met beperkingen. Bijvoorbeeld als het gaat om arbeidsdiscriminatie of recht op onderwijs. Ten tweede is een uitbreiding van het Actieplan gewenst met onderwerpen die belangrijk zijn voor mensen met beperkingen, zoals toegankelijkheid, mobiliteit en bewustwording, en het recht op zelfstandig wonen en deel uitmaken van de samenleving.

Visie op decentralisaties en inclusieve samenleving

In hun brief benadrukken de CG-Raad en Platform VG opnieuw het belang van de motie Voortman (GroenLinks) van 20 december 2012. In deze motie wordt de minister van Binnenlandse Zaken verzocht om een visie te ontwikkelen op decentralisaties en de inclusieve samenleving, vanuit de uitgangspunten participatie, toegankelijkheid, zelfstandigheid en kwaliteit.

De CG-Raad, Platform VG en de Coalitie voor Inclusie geven aan graag in gesprek te gaan met het ministerie van BZK om verder invulling te geven aan de verbinding tussen het Nationaal Actieplan Mensenrechten en het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap.

Meer over het VN-verdrag

Downloads:

31_20131220_Brief_Nationaal_Actieplan_Mensenrechten-1.pdf – PDF (98 KB)

Deel dit bericht

Meer nieuws over