De bestaanszekerheid van mensen met een beperking of chronische ziekte staat continu onder druk. Zo hebben zij te maken met hogere zorgkosten dan gemiddeld en allerlei extra leefkosten. In het coalitieakkoord 2021-2025 is afgesproken om de stapeling van zorgkosten tegen te gaan. Toch kondigde het kabinet in de Voorjaarsnota een aantal maatregelen aan die hier haaks op staan. De eigen bijdrage voor de Wmo zou weer inkomensafhankelijk worden en de jonggehandicaptenkorting wordt verlaagd. Ieder(in) doet een beroep op minister Kaag van Financiën en de Tweede Kamer om deze plannen te herzien.
Decoratief; jonge vrouw met rekenmachine en laptop en rekeningen.

Middeninkomens de dupe

Sinds 2016 betalen gebruikers van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) voor veel voorzieningen een vast laag abonnementstarief van 19 euro per maand. Die maatregel was bedoeld om de stapeling van zorgkosten tegen te gaan. Maar het kabinet dreigt die bijdrage nu (weer) inkomensafhankelijk te maken, waardoor deze kan oplopen tot duizenden euro’s op jaarbasis. Vooral mensen met een beperking of chronische ziekte met een middeninkomen worden hierdoor onevenredig hard getroffen. Daarom vraagt Ieder(in), samen met MantelzorgNL, Patiëntenfederatie Nederland, Per Saldo, Seniorencoalitie en Wij staan op!, het kabinet om dit plan in te trekken. En om samen met cliëntenorganisaties te zoeken naar duurzame oplossingen om uitvoering van de Wmo te verbeteren.

Belastingvoordeel Wajongers op de schop

De jonggehandicaptenkorting is een belastingvoordeel voor Wajongers van 771 euro (in 2022). Het kabinet wil deze korting stapsgewijs verlagen tot de helft. Terwijl mensen die jong een arbeidsbeperking hebben al te maken hebben met grote achterstanden en veel bestaansonzekerheid. Het is dus onverantwoord om hun inkomen nog verder te verlagen. Ieder(in) pleit samen met alle organisaties uit de Werkcoalitie – waaronder FNV, Landelijke Cliëntenraad en Wij Staan Op – voor het schrappen van de verlaging van de jonggehandicaptenkorting.

Stapeling zorgkosten

Mensen met een beperking of chronische ziekte hebben, jaar in jaar uit, gedurende hun hele leven, te maken met een stapeling van zorgkosten. Denk aan:

  • Het eigen risico van de zorgverzekering (velen maken dit helemaal op);
  • Kosten voor medicijnen, behandelingen of hulpmiddelen die niet worden vergoed;
  • Eigen bijdrage(n) Wmo;
  • Eigen bijdrage(n) Wlz;
  • Overige kosten gerelateerd aan iemands beperking/chronische ziekte, zoals vervoerskosten of hogere energiekosten.

Compensatieregelingen helpen maar gedeeltelijk. En op de eerdergenoemde compensatieregelingen wil het kabinet nu ook nog eens bezuinigen.

Bestaanszekerheid noodzakelijk voor gelijkheid

Het VN-verdrag Handicap geeft mensen met een beperking of chronische ziekte recht op gelijke behandeling en gelijkwaardig meedoen. De stapeling van zorgkosten staat dat in de weg. Met negatieve, ingrijpende gevolgen voor hun participatie, welbevinden en gezondheid. Daarom wil Ieder(in) dat het kabinet mensen met een beperking of chronische ziekte ontziet in deze bezuinigingen. En dat hun inkomen en bestaanszekerheid structureel verbeterd worden.

Brieven aan de Tweede Kamer

De Tweede Kamer vergadert op donderdag 8 juni over de Voorjaarsnota. In aanloop naar dit debat stuurde Ieder(in), samen met andere organisaties, onderstaande brieven aan de Tweede Kamer.

Voor nadere onderbouwing en meer informatie, lees ook het Onderzoek Stapeling Zorgkosten door Ieder(in) (2021).

Deel dit bericht