De Hervormingsagenda Jeugd bevat een groot pakket maatregelen om de jeugdzorg te verbeteren en financieel houdbaar te krijgen. Over de inhoud is gisteren een principeakkoord bereikt door cliëntenorganisaties (MIND en Ieder(in)), professionals (Samenwerkende Beroepsverenigingen Jeugd), aanbieders (Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd), gemeenten (VNG) en het Rijk. Ieder(in) adviseert positief over deze agenda richting haar achterban. In de agenda is meer aandacht voor kinderen en jongeren met een beperking of ziekte die hun hele leven lang ondersteuning nodig hebben. Ook de balans tussen draaglast en draagkracht in de gezinnen waar deze kinderen opgroeien wil men beter ondersteunen.
Decoratief

Ieder(in) en MIND hebben zich samen hard gemaakt voor een ‘leefwereldtoets’ om de kloof te dichten tussen de ervaringen van kinderen en hun ouders enerzijds en de maatregelen waar zij mee te maken krijgen anderzijds. Zodat getoetst kan worden of die maatregelen ook daadwerkelijk tot verbeteringen in hun leefwereld leiden.

Belangen kinderen en jongeren met beperking of chronische ziekte

Tijdens de totstandkoming van de Hervormingsagenda Jeugd werkte Ieder(in) nauw samen met cliëntenorganisatie MIND en met de branches en de professionals. Kinderen en jongeren met een beperking of chronische ziekte en hun gezinnen hebben vaak echter andere behoeften in de jeugdzorg dan professionals standaard aanbieden. Om die belangen uit onze achterban goed te bewaken was een lange adem nodig, waarbij Ieder(in) inhoudelijk het maximaal haalbare heeft bereikt. Uiteraard houden we in de gaten of de gemaakte afspraken ook daadwerkelijk worden nageleefd.

Eindelijk beweging

Staatssecretaris Maarten van Ooijen (VWS) en minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming) deelden het principeakkoord vandaag met de Tweede Kamer. Alle betrokken partijen en hun achterbannen voelen de noodzaak tot verandering sterk. Want de problemen in de jeugdzorg zijn groot en er wordt al jaren gepraat over oplossingen. Ieder(in) is blij dat er nu eindelijk beweging is en benadrukt het belang om betrokken te blijven bij de uitvoering van deze hervormingsagenda. Tot half juni kunnen de betrokken partijen hun achterbannen consulteren over deze agenda. Indien zij instemmen, kan de Hervormingsagenda Jeugd vóór de zomer definitief worden vastgesteld. Ieder(in) adviseert positief over deze agenda richting haar achterban en heeft bij de totstandkoming een aantal relevante leden (op het thema ‘jeugd’) betrokken.

Deel dit bericht

Meer nieuws over