UPDATE - Het debat van 14 december is in verband met thuisquarantaine van Staatssecretaris Van ’t Wout niet doorgegaan en zou na het kerstreces opnieuw ingepland worden. Het debat staat nu gepland op maandag 8 februari. - Met het breed offensief wil het kabinet de Participatiewet aanpassen en meer mensen met een beperking aan een baan helpen en aan het werk houden. Maandag 14 december wordt het breed offensief behandeld in de Tweede Kamer. Zowel werkgevers, werknemers als (niet)uitkeringsgerechtigden vinden dat er veel mis is met het huidige beleid en de uitvoering. Ieder(in) heeft samen met partners flink gelobbyd voor verbetering en volgen de debatten op de voet.

Participatiewet niet passend voor jonggehandicapten

Veel mensen met een beperking zijn levenslang aangewezen op ondersteuning bij het vinden en behouden van werk. De Participatiewet schiet tekort voor deze mensen met een beperking. Te veel mensen staan aan de kant, of werken zonder passende ondersteuning waar men recht op heeft.

De gezamenlijke maatschappelijke organisaties zijn van mening dat voor jonggehandicapten, mensen met een beperking, de Participatiewet geen passende sociale zekerheid biedt.

Goede infrastructuur naar werk

Om mensen met een beperking aan het werk te helpen en te houden is een goede infrastructuur nodig. In dit verband is er veel steun voor (moderne) sociale ontwikkelbedrijven, bedrijven die mensen ondersteunen bij het vinden en behouden van werk. En tijdelijk werk kunnen bieden als het op de reguliere arbeidsmarkt even niet lukt.

Ieder(in) vindt het belangrijk hierbij het doel van de inclusieve arbeidsmarkt voor ogen te houden. Dat betekent dat mensen met en zonder beperking waar mogelijk op gelijke voet met dezelfde arbeidsvoorwaarden elkaar samenwerken. Bij detachering is er sprake van integratie en het is belangrijk te streven naar inclusie.

Verzekerd recht op voorzieningen

De Inspectie SZW heeft onder andere geconcludeerd dat het bemiddelen van mensen met een zware beperking een sociaal doel dient en niet noodzakelijkerwijs leidt tot een besparing op de uitkering. Dat betekent dat de financiële prikkels voor de gemeente die zijn ingebouwd in de Participatiewet negatief werken voor mensen met een zware beperking.

Als de centrale overheid geen vorm van financiële dekking geeft voor het verstrekken van voorzieningen om te kunnen werken, dan is het niet realistisch dat gemeenten mensen met ernstige beperkingen naar werk begeleiden.

Breed offensief is onvoldoende

Met de invoering van de banenafspraak is er een grote focus komen te liggen om mensen met een banenafspraak-indicatie naar werk toe te leiden. In de Participatiewet wordt de groep mensen met een beperking bepaald op basis van het vermogen om het wettelijk minimumloon te verdienen. Hiermee is dus niet de gehele groep gedekt. Hieruit volgt onder andere dat niet uitkeringsgerechtigden met een beperking steeds verder buiten beeld raken.

In dit verband vragen wij ook aandacht voor de mensen met een beperking die niet onder de doelgroep van de Banenafspraak vallen.

Duurzaam werk

Het breed offensief streeft naar meer werk voor mensen met een arbeidsbeperking. Hierbij is ons uitgangspunt: zorg dat wetgeving wordt getoetst aan de checklist van het VN-verdrag Handicap. Dat betekent naast toeleiding naar werk ook aandacht voor andere aspecten zoals duurzaam werk, op niveau dat loont.

Zie hieronder een filmpje met onze vragen die gesteld zijn tijdens de begrotingsbehandeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid met betrekking tot discussie over de inclusieve arbeidsmarkt:

 

Deel dit bericht

Meer nieuws over