Mijn broer, die verstandelijk beperkt is, woont al ruim 15 jaar in een Wlz-instelling en heeft het daar erg naar zijn zin. Vanwege personeelstekort zou hij nu opeens moeten verhuizen naar een andere locatie. Hij wil dat absoluut niet en ik, als wettelijk vertegenwoordiger, ook niet. Kunnen we iets doen om dit tegen te houden?
decoratief

Voor de betrokkene(n) is het verdrietig en ingrijpend als sprake is van een (gedwongen) verhuizing, omdat dit voor iemand met een beperking extra belastend kan zijn. Het past ook niet goed bij het VN-verdrag Handicap, dat in artikel 19 het gelijke recht beschrijft voor personen met een handicap om te kiezen waar, hoe en met wie zij leven. Als een zorgaanbieder een cliënt moet verzoeken te verhuizen dan is daarom een zorgvuldige procedure van groot belang.

Zorg niet langer passend

Het kan zijn dat de zorg vanuit de instelling niet meer passend is. Dit kan zijn vanwege veranderingen in personeelsbezetting (ontstaan door tekorten), of omdat de zorgvraag veranderd is en niet meer goed aansluit bij de zorg die de instelling kan bieden, bijvoorbeeld als er intensievere zorg nodig is. Soms is een verhuizing dan onvermijdelijk.

Instellingen hebben vanuit de Wet Langdurige Zorg (Wlz) zorgplicht en moeten hierbij zeer zorgvuldig handelen. Deze zorgplicht houdt ook in dat zij als zorgaanbieder actief op zoek moeten gaan naar een plek waar de cliënt passende zorg krijgt van verantwoorde kwaliteit. Totdat die plek gevonden is, behoudt de instelling haar zorgplicht.

Als de betrokkene en/of zijn vertegenwoordiger het niet eens zijn met de verhuizing, is het verstandig om contact op te nemen met een onafhankelijke cliëntondersteuner. Deze kan gedurende het hele proces adviseren en ondersteunen. Cliëntondersteuning loopt in de Wlz via het zorgkantoor, zie: Cliëntondersteuning (Co) via het zorgkantoor (Wlz) | Onafhankelijke cliëntondersteuning | Regelhulp – Ministerie van VWS

De volgende stappen kunnen (samen met de cliëntondersteuner) worden ondernomen:

  • Neem contact op met de klachtenfunctionaris van de instelling. Deze informeert over de klachtenregeling en bemiddelt tussen de zorgvrager en de instelling. Als iemand niet tevreden is over de klachtafhandeling door de functionaris, dan kan hij/zij een klacht indienen bij een geschillencommissie (indien de zorgaanbieder daarbij is aangesloten). Dit kan ook als de zorgaanbieder na zes weken niet heeft gereageerd op een klacht.
    De Geschillencommissie Zorg – De Geschillencommissie Zorg
  • Mensen met een verstandelijke beperking vallen onder de Wet zorg en dwang. Dit betekent dat als er zorg/begeleiding wordt geboden tegen de zin van de persoon of beperkingen worden aangebracht in de vrijheid het eigen leven in te richten, er contact gezocht kan worden met de cliëntvertrouwenspersoon. Deze kan cliënt en/of diens vertegenwoordiger ondersteunen bij gesprekken rond de zorg of bij het indienen van een klacht.
    Meer informatie vindt u via: Home – Cliëntenvertrouwenspersonen Wet zorg en dwang (Wzd) (clientenvertrouwenspersoonwzd.nl).
  • Neem contact op met het Zorgkantoor om te bespreken of de instelling inderdaad niet meer de juiste zorg kan leveren.

Deel dit bericht