Voor vele duizenden mensen die vanuit de AWBZ overgaan naar de Wmo of Jeugdwet loopt op 31 december 2015 het overgangsrecht af. Voor die datum moet de gemeente de zorg opnieuw beoordelen en een nieuwe beschikking afgeven. Dit lukt niet in alle gemeentes en voor alle cliënten op tijd. Als een gemeente deze herbeoordelingen niet tijdig uitvoert, moet zij wel de continuïteit van zorg waarborgen. Op gemeenten rust immers de plicht om te zorgen voor maatschappelijke ondersteuning. Hieronder beschrijven we de consequenties voor zorg in natura en het persoonsgebonden budget (pgb).

Overgangsrecht voor mensen met Zorg in Natura

Gemeenten zijn nu druk met het voeren van gesprekken en het doen van onderzoek voor deze herbeoordelingen. Dit neemt de nodige tijd in beslag. Voor het doen van onderzoek staat namelijk een (maximale) termijn van zes weken. En voor het besluit over de aanvraag van een maatwerkvoorziening staat twee weken. Dit betekent dat het herbeoordelingstraject voor cliënten met zorg in natura eigenlijk vóór 1 november van start moet gaan om voor 1 januari 2016 een beschikking af te kunnen geven.

Dit lukt, zoals gezegd, niet in alle gemeentes en voor alle cliënten met overgangsrecht. Wat dan? De gemeente zal dan in ieder geval de continuïteit van zorg moeten waarborgen, zodat u na 1 januari gewoon zorg krijgt. Dit houdt in, dat de gemeente uw indicatie, ambtshalve verlengt. Het is belangrijk dat de gemeente u hierover zo spoedig mogelijk bericht. Als dat niet gebeurt, is het zaak dat u daarover zelf contact opneemt met de gemeente. Liefst nog voor 1 november!

Let op: uw eigen bijdrage kan per 1 januari wijzigen, ook als uw gemeente uw indicatie ambtshalve verlengt.

Overgangsrecht voor mensen met pgb

Voor cliënten met overgangsrecht én een pgb is een aanvullende afspraak gemaakt tussen het Rijk, gemeenten, de SVB en onder meer Per Saldo. Te weten: gemeenten moeten hun budgethouders vóór 1 oktober duidelijkheid geven over de situatie vanaf 1 januari 2016. Als dat niet lukt, moet de gemeente de indicatie ambtshalve verlengen tot 1 mei 2016 of langer. De SVB moet hierover voor 1 november bericht ontvangen van de gemeente.
Ook bij het pgb kan de eigen bijdrage per 1 januari overigens veranderen.

Beschermd wonen

Cliënten met een indicatie voor beschermd wonen en zorg in natura, hebben een overgangsrecht van minimaal 5 jaar. Over deze cliënten gaat het hierboven dus niet.

Voor cliënten met een indicatie beschermd wonen in de vorm van een pgb, moet de gemeente vóór 31 december 2015 beoordelen of het pgb nog de juiste verstrekkingsvorm is. De indicatie zelf blijft gewoon geldig tot de afgegeven datum, maximaal tot 1 januari 2020.

Juiste loket

Heeft u met de gemeente contact gehad over uw aflopende indicatie en blijft het toch onduidelijk hoe uw zorg in 2016 geregeld wordt? Dan kunt u contact opnemen met het meldpunt Juiste Loket. Daar helpen ze u om uit te vinden wat er aan de hand is.

Wat kunt u doen als lokale belangenbehartiger?

Bent u lokale belangenbehartiger of lid van een Wmo-raad? Vraag uw gemeente dan naar het beleid voor mensen met aflopend overgangsrecht. Hoever is uw gemeente met de herbeoordelingen? Is de gemeente in staat de continuïteit van zorg te garanderen? Worden mensen wel persoonlijk geïnformeerd over het proces van herbeoordeling en eventuele vertragingen?

Meer over Zorg
Terug naar Home

Deel dit bericht

Meer nieuws over