De Kamer vroeg minister Donner vandaag om de toegankelijkheid van gebouwen te verbeteren door aanpassing van het Bouwbesluit. Ook vroeg ze om betere handhaving van de bestaande toegankelijkheidsregels. De minister zegde toe, dat hij beide zaken het komende jaar ter hand zal nemen.

Het Bouwbesluit wordt op het moment aangepast. Daarin worden de regels voor toegankelijkheid alleen meer verduidelijkt. De toezeggingen van de minister hebben betrekking op wijzigingen die op zijn vroegst pas in 2013 ingaan.

De CG-Raad is niettemin blij met de unanieme aandacht van de Kamer voor de toegankelijkheid in het Bouwbesluit en met de toezeggingen van de minister.

Nieuwbouw

Ook de coalitiepartijen maakten zich sterk voor meer toegankelijkheid. Zo vroeg Lucassen (PVV) zich af waarom slechts een deel (40%) van de grotere gebouwen toegankelijk is. De Boer (VVD) vond dat in ieder geval bij nieuwbouw de toegankelijkheid beter moet. En als het om een kantoor gaat, moeten mensen met een beperking daar ook kunnen werken.

Ortega-Martijn (CU) merkte op dat Nederland het VN-verdrag inzake rechten van personen met een handicap, nog moet ratificeren., Dat betekent dan automatisch dat je niet meer zo ontoegankelijk mag bouwen‚, stelde ze.

De minster kondigde aan dat de toegankelijkheid in de volgende ronde van het Bouwbesluit meer aandacht zal krijgen. Voorstellen van de CG-Raad zullen besproken worden in het Overlegplatform Bouwregelgeving. En een ontwerp-wijzigingsbesluit kan dan begin volgend jaar in procedure gebracht worden en op 1 januari 2013 ingaan.

Bruikbare toiletten

Een specifieke wens van de CG-Raad werd er uitgelicht: bruikbare toiletten. De ChristenUnie had de CG-Raad gevraagd om onderbouwing van de wens van de CG-Raad om inrichtingseisen te stellen aan, integraal toegankelijke toiletten‚ (voor iedereen toegankelijke toiletten).
De CG-Raad had daartoe een korte notitie gemaakt met voorbeelden van toiletten die onbruikbaar zijn, omdat de inrichting niet deugt. Ortega-Martijn overhandigde de minister deze notitie. De minister zegde toe ook dit te zullen oppakken.

Deel dit bericht

Meer nieuws over